skip to Main Content

Stanowisko w sprawie możliwości odliczenia VAT przez samorządy korzystające ze środków PROW

4 września 2009 r. wypracowano stanowisko XX Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie możliwości odliczenia VAT przez samorządy korzystające ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniżej jego treść.

W imieniu gmin członkowskich Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wnosimy o zmianę przepisów ustawy o VAT poprzez wprowadzenie stawki 0 % podatku VAT od inwestycji prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gminy są zaniepokojone zmniejszającymi się wpływami z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z udziału z podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych dochodów. W związku z tym istnieje groźba braku wkładu własnego do dofinansowania inwestycji ze środków unijnych, może to spowodować nieodwracalne skutki w postaci spowolnienia wzrostu gospodarczego tych terenów.
Z interpretacji Komisji Europejskiej (KE) dotyczącej art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), wynika, że w ramach działań PROW 2007-2013, VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej.
Gminy wiejskie województwa podlaskiego bezskutecznie starały się o uznanie podatku VAT w PROW za koszt kwalifikowany, tym bardziej, iż dla kościołów i związków wyznaniowych ten podatek jest kwalifikowany i zmniejsza wkład własny beneficjenta. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż popiera stanowisko krajów członkowskich mające na celu zmianę przedmiotowego rozporządzenia zakładającą kwalifikowalność VAT, w przypadkach gdy jest on nieodzyskiwalny, niezależnie od rodzaju beneficjenta ponoszącego ten podatek. Minister Rolnictwa Marek Sawicki wnioskował też o uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowany, podobnie jak i inni ministrowie rolnictwa krajów UE. Niestety, państwa członkowskie takiej zgody nie uzyskały.

Gminy wiejskie Województwa Podlaskiego obawiając się, iż utracą możliwość pozyskania środków Unii Europejskiej z powodu mniejszych dochodów oraz zwiększonego udziału własnego poprzez niekwalifikowaność podatku VAT, proszą o możliwość zastosowania stawki 0 % podatku VAT inwestycji prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów
3. Leszek Korzeniowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
4. Bronisław Dudka – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
5. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP
6. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 29.10.2009 r.   pokaż

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6.01.2010 r.   pokaż

Back To Top