skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.10.2009 r.

Odpowiadając na pismo nr 0011.02/09-09 z dnia 7 października br. zawierające stanowisko Związku w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie przepisów art. 30a, uprzejmie informuję.
Przepisy art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674, z późn. zm.), nakładające na samorząd terytorialny obowiązek ustalania w regulaminach płacowych stawek dodatków w taki sposób, aby osiągnąć co najmniej wysokości średnich wynagrodzeń ogółem, o których mowa w art. 30 ust. 3 zostały wprowadzone już w 2000 r.
Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela z dn. 21.11.2008 r. ( Dz. U. nr l , póz. 1) nie wprowadziła w tym zakresie nowych rozstrzygnięć systemowych.
Art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizującą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr l, póz. 1) wprowadził jedynie mechanizm kontrolny, który ma za zadanie wspomóc monitorowanie, w jaki sposób dana jednostka samorządu terytorialnego wywiązuje się z obowiązku nałożonego przez art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela.
W sytuacjach awaryjnych, w których z różnych przyczyn w grupie np. nauczycieli stażystów wynagrodzenia wypłacone przez JST są niższe niż średnie wymagane ustawą możliwe jest wypłacenie tzw. dodatku wyrównawczego.
W przypadku braku przepisu art. 30a, samorząd byłby zmuszony zaraportować Regionalnej Izbie Obrachunkowej, że w poprzednim roku nie wykonał obowiązku ustawowego i nie osiągnął wymaganych ustawą średnich.
Jednocześnie informuję, że na strome internetowej MEN znajduje się materiał pod nazwą Opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy — Karta Nauczyciela, który jest wspólnym stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczącym omawianych przepisów.
Na stronie internetowej Ministerstwa umieszczona jest także (strona główna/organy prowadzące/finanse na edukację), wypracowana wspólnie z RIO, propozycja formularza sprawozdania z wykonania art. 30a ustawy, do ewentualnego wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Dyrektor Departamentu Strategii
Urszula Martynowicz

Back To Top