skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6.01.2010 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 października 2009 r., znak 0011.02/09-09, przy którym przekazano stanowisko Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie odliczenia VAT przez samorządy korzystające ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, przesyłam następujące informacje.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 17 grudnia 2009 r., znak Fwe-023-213a/BG/2009/5854 przesłał do Ministra Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości objęcia stawką podatku 0% usług i towarów nabywanych w ramach działań PROW 2007 – 2013.
W załączeniu przesyłam kopię odpowiedzi udzielonej w powyższej sprawie przez Ministra Finansów, przesłaną pismem z dnia 22 grudnia 2009 r., znak PT3/063/16/693/LBE/09/1329.

 

Zastępca Dyrektora
Paweł Pacek


 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2009 r.

W związku z pismem Pana Ministra z dnia 17 grudnia 2009r. Nr Fwe-023-213a/BG/2009/5854, przy którym zostały przesłane uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości objęcia stawką podatku 0% usług i towarów nabywanych w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, uprzejmie informuję:
Przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, późn. zm.) uniemożliwiają państwom członkowskim swobodne kształtowanie preferencji podatkowych w podatku od wartości dodanej. Należy zaznaczyć, że zarówno ww. dyrektywa jak i Traktat Akcesyjny podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 90, póz. 864) nie przewidują możliwości stosowania po dniu akcesji innych niż przewidziane w tych aktach prawnych preferencji podatkowych, w tym rozwiązań w zakresie zwrotu podatku lub obniżonych stawek podatku. Wynegocjowane postanowienia art. 33 ust. 2 Traktatu Akcesyjnego pozwalały jedynie na kontynuowanie po dniu przystąpienia do Unii Europejskiej preferencji podatkowych stosowanych przed akcesją dla przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych przyznanych w ramach przedakcesyjnych programów PHARE, ISPA, SAPARD.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest programem realizowanym po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, do którego nie mogą mieć zastosowania preferencje podatkowe określone w § 8 i § 22 w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, póz. 1336).
Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że propozycja Pana Ministra nie może być uwzględniona.

 

Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast