skip to Main Content

Rutka-Tartak w czołówce gmin wiejskich

8 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja pn. ,,Samorząd zrównoważonego rozwoju”. Sopot, Kleszczów i Polkowice to zwycięzcy Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Gmin 2010. W pierwszej setce samorządów nasza Gmina Rutka-Tartak uplasowała się na 49 miejscu . Oprócz Rutki-Tartak z powiatu suwalskiego w rankingu znalazła się również Gmina Suwałki zajmując 85 miejsce.

Warto dodać, że na terenie kraju jest obecnie 2479 gmin trzech rodzajów: 1576 gmin wiejskich, 597 gminy wiejsko-miejskie i 306 gmin miejskich.

Organizatorami Konferencji był Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Więcej na temat Rankingu JST znajdziecie Państwo tutaj.
Wręczono dyplomy gratulacyjne najlepszym jednostkom samorządu terytorialnego z podziałem na trzy kategorie: gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie. Dyplomy otrzymało w sumie 60 laureatów.

Statuetki dla Najlepszych Gmin w Polsce otrzymali przedstawiciele Sopotu, Warszawy, Poznania – w kategorii gmin miejskich; Kleszczowa, Rewala, Kobierzyc – w kategorii gmin wiejskich; Polkowic, Międzyzdrojów, Kórnika – w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Ranking bazuje na niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), a jego wynik odzwierciedla, w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich polskich jednostek samorządowych.

Podstawowym założeniem rankingu jest prezentacja i oceny wszystkich 2479 polskich samorządów, w podziale na trzy grupy odzwierciedlające charakter administracyjny jednostek, tj.: gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. Drugą główną ideą zestawienia jest ocena efektywności działania oraz stopnia rozwoju wszystkich polskich samorządów w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.

Wskaźniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju:

  1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
  2. Wydatki na transport i łączność per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
  3. Procent wydatków majątkowych w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
  4. Procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
  5. Liczba pracujących na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano 1 punkt),
  6. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano minus 1 punkt),
  7. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (za 1 podmiot przyznano 1 punkt),
  8. Udział dochodów własnych w dochodach JST (za 1% przyznano 1 punkt),
  9. Liczba osób, które przeprowadziły się do JST (napływ) na 1000 mieszkańców (za 1 osobę przyznano 1 punkt),
  10. Liczba osób, które wyprowadziły się z JST (odpływ) na 1000 mieszkańców(za 1 osobę przyznano minus 1 punkt),
  11. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (za 1 absolwenta przyznano 1 punkt),
  12. Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców (za 1 komputer przyznano 1 punkt),
  13. Udział radnych z wyższy wykształceniem ( za 1% przyznano 1 punkt),
  14. Procent społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi (za 1% przyznano 1 punkt),
  15. Procent społeczeństwa objętego usługami kanalizacyjnymi (za 1% przyznano 1 punkt),
  16. Procent społeczeństwa objętego usługami oczyszczalni ścieków (za 1% przyznano 1 punkt).

 
Źródło Teraz Polska

RANKING ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – WYNIKI

GMINY WIEJSKIE

GMINY MIEJSKO – WIEJSKIE

GMINY MIEJSKIE

 

Back To Top