skip to Main Content

Stanowisko w sprawie ograniczenia deficytu budżetowego w samorządach

16 maja 2011 r. wypracowano stanowisko XXII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie ograniczenia deficytu budżetowego w samorządach. Poniżej jego treść.

 

Resort finansów planuje ograniczenie deficytu budżetowego w samorządach – o 4 proc. w 2012 r., 3 proc. w 2013 r., 2 proc. w 2014 r., o 1 proc. w 2015 r. Wprowadzenie nowych limitów dla deficytu samorządów to jedno z głównych źródeł ograniczania deficytu sektora finansów publicznych w przyszłym roku. Tak wynika z wyliczeń przedstawionych przez Ministra Finansów Komisji Europejskiej. Pod koniec 2010 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Dlatego też od początku 2011 roku samorządowy dług powiększają nie tylko kredyty i pożyczki, ale też na przykład płatności rozłożone na raty, czy umowy leasingu, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego (w tym przypadku gminę). Do długu zalicza się też zobowiązania ze wszystkich umów, które wykorzystują mechanizm tzw. długoterminowego kredytu handlowego, czyli takiego, gdzie odroczenie płatności wynosi ponad rok. To oznacza, że dług zobowiązania z tytułu umów faktoringowych czy forfaitingowych, zgodnie z którymi faktury wystawiane przez wykonawcę gminnej inwestycji są przejmowane przez współpracujący z gminą bank – to on w praktyce staje się gminnym wierzycielem. Ministerstwo Finansów nie zważając na wprowadzone już ograniczenia chce wprowadzić kolejne aby już od przyszłego roku zredukować deficyt w każdej jednostce samorządowej. W ciągu kilku miesięcy nie da się drastycznie zredukować wydatków bieżących, co oznacza, że trzeba będzie ciąć także inwestycje. Natomiast duży deficyt budżetu państwa to nie jest wina jednostek samorządu terytorialnego. W 2010 roku budżet państwa wygenerował 44,6 mld zł deficytu, co oznacza, że wzrósł o około 87 proc. w porównaniu do 2009 roku. Tymczasem deficyt samorządów zwiększył się do 14,6 mld zł z około 13 mld zł – czyli o 12 proc.
Zamiar zredukowania w najbliższych latach deficytu sektora finansów publicznych, w tym budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zrozumiały ze względu na oczekiwania Unii Europejskiej – nie może nastąpić głównie naszym kosztem, ponieważ spowoduje to zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. pogorszenie efektywności wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE. Prezydentom, burmistrzom i wójtom każe się podejmować trudne decyzje nie wspierając ich lub odbierając im możliwości decyzyjne. Jeśli wprowadzone zostaną planowane ograniczenia, grozi to brakiem możliwości wykorzystania środków unijnych. Zapewnienie sprawnej absorpcji środków unijnych jest polską racją stanu. Aby było to możliwe samorządy muszą nadal mieć możliwości gromadzenia własnych środków. Możliwości te są tymczasem ciągle ograniczane. Na jednostki samorządu terytorialnego stale nakładane są nowe zadania bez zabezpieczenia odpowiednich źródeł dochodów (np. zadania wynikające z ustawy o systemie opiekuńczym oraz opiece nad dziećmi do lat trzech). Dochodzi w ten sposób do łamania artykułu 177 Konstytucji.
Błędem jest przede wszystkim sztywne ograniczenie możliwości zadłużania się samorządów. Przede wszystkim planowane zmiany przepisów nie mogą wpływać na pogorszenie jakości realizowanych usług oraz ograniczać rozwoju samorządów. Niedopuszczalne jest również „karanie” oszczędnych samorządów, które realizowały  bardziej konserwatywną politykę finansową i nie przeprowadzały w ostatnim czasie zbyt wielu inwestycji.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów
2. Paweł Arndt – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP
3. Bronisław Dutka – Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
4. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

 

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 22.07.2011 r.    pokaż

Back To Top