skip to Main Content

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy -Karta Nauczyciela

16 maja 2011 r. wypracowano stanowisko XXII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy -Karta Nauczyciela. Poniżej jego treść.

 

Nauczyciele w Polsce pracują o wiele mniej niż ich koledzy z innych państw. W państwach Unii Europejskiej czas pracy nauczyciela waha się między 35 a 40 godzinami tygodniowo. Dodatkowo czas pracy nauczycieli w Europie nie różni się w zależności od poziomu, na jakim on naucza (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia). W większości państw europejskich nauczyciele mają wolny jeden miesiąc w okresie wakacyjnym oraz przerwy na czas ferii i świąt. Natomiast faktem jest, iż wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla nauczycieli stanowią największy udział w wydatkach organów prowadzących szkoły. Samorządy od wielu lat borykają się z problemami finansowymi, gdyż coraz bardziej rosną koszty utrzymania oświaty. Wprowadzane przez Rząd co roku podwyżki dla nauczycieli w żaden sposób nie są rekompensowane przez budżet państwa, a konsekwencje obietnic politycznych ponoszą budżety gmin.

Mając powyższe na uwadze Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wnosi o podjęcie inicjatywy legislacyjnej i rekomenduje następujące zmiany w systemie zarządzania placówkami oświaty:

1. Proponujemy, aby przepisy stawy Karta nauczyciela miały zastosowanie wyłącznie do osób bezpośrednio zaangażowanych w proces dydaktyczny i realizujący z dziećmi podstawę programową. Natomiast podwyżki i awans nauczycieli powinny być zależne od faktycznego wzrostu jakości nauczania.
2. W stosunku do nauczycieli powinien być wprowadzony 40-godzinny tydzień pracy, w tym 20-22 godziny nauczania plus dwie godziny na zajęcia wyrównawcze.
3. Urlopy zdrowotne dla poratowania zdrowia nauczycieli powinny być przyznawane przez orzeczników ZUS i opłacane ze środków finansowych ZUS. Nie zrozumiałym jest fakt, iż samorządy mają obowiązek wypłacania środków finansowych dla nauczycieli za brak świadczenia pracy. Urlopy zdrowotne nauczycieli wielokrotnie są udzielane z powodu chorób niezwiązanych z wykonywanym zawodem.
4. Proponujemy też zniesienie dodatków socjalnych do wynagrodzeń nauczycieli tj. mieszkaniowego i wiejskiego wypłacanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, po. 674 z poźn. zm.). Przepis ten miał na celu zachęcenie nauczycieli do pracy w szkołach wiejskich. W związku z likwidacją wielu placówek oświatowych (m.in. z powodu niżu demograficznego oraz migracji osób młodych do miast) na terenach wiejskich istnieje nadmiar osób z wykształceniem pedagogicznym. Zniesienie obligatoryjnego naliczania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli szkół wiejskich zwiększy konkurencję na rynku pracy i zmniejszy koszty ponoszone przez samorządy na prowadzenie szkół.
5. Wnosimy o „zamrożenie” płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2012 roku, albowiem zaplanowane podwyżki dla nauczycieli w żaden sposób nie są rekompensowane przez budżet państwa, a z dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego nie są w stanie wywiązać się z tych zobowiązań.
6. Proponujemy też zmianę wielkości odpisu dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), który w 2010 roku wynosił 2691 złotych na etat oraz o zrównanie go do kwoty odpisu w innych instytucjach budżetowych, który w 2010 roku wynosił 1047 złotych na etat.
7. Wnosimy o wyznaczenie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej kwot na finansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego od 1 stycznia 2012 roku oraz o zmianę przepisów dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zmieniając z zadania własnego na zadanie zlecone, a tym samym likwidacji wkładu własnego w postaci 20 % na realizację świadczeń. Zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są zadaniem własnym, a więc kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Niestety gminy wiejskie (w tym większość członków Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego) ze względu na niskie dochody własne nie są w stanie zabezpieczyć wkładu własnego na realizację tego zadania.

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej
2. Andrzej Smirnow – Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
3. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

Back To Top