skip to Main Content
Projekt "Rozwijanie Talentu Uczniów Zdolnych I Wyrównywanie Szans Rozwoju Uczniów Szkół Wiejskich"

Projekt "Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich"

Projekt „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2.

 

 

 

Był realizowany pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty – Jerzego Kiszkiela.
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, poprzez podniesienie jakości kształcenia dzieci z terenów wiejskich. Projekt był realizowany w 19 szkołach z 14 gmin województwa podlaskiego w okresie IX.2010 – VIII.2011.
W ramach projektu objęliśmy wsparciem 1927 uczniów, którzy po przeprowadzonej diagnozie uzdolnień i deficytów, otrzymali szczegółowy opis swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron. Na tej podstawie byli kierowani na dodatkowe zajęcia rozwijające wg. ośrodków zainteresowań: kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Zajęcia dodatkowe prowadzili nauczyciele ze szkół po wcześniejszym przeszkoleniu z nowoczesnych metod pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i środków dydaktycznych, gdzie gł. nacisk położony był na indywidualizację pracy, zdolności ucznia i sukces edukacyjny. Zostało przeszkolonych 219 nauczycieli.
Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt w postaci tablic interaktywnych, projektorów, notebooków, kamer i słuchawek, co umożliwiło uczniom udział w zajęciach z informatyki i języka angielskiego z wykorzystaniem platformy–e-learningowej oraz korzystanie z konwersacji w formie on-line. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z psychologiem, logopedą i gimnastyki korekcyjnej.
Na zakończenie projektu odbyły się trzy 6-dniowe wycieczki do Trójmiasta dla 135 uczniów, którzy otrzymali dyplom „Małego Rycerza Turysty” za dzielną postawę przy odkrywaniu tajemnic Szlaku Piastowskiego, Krzyżackiego, Trójmiasta i Morza Bałtyckiego. Odbyło się też osiem 1-dniowych wycieczek do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w których uczestniczyło 356 uczniów.
Budżet projektu wyniósł 1 934 558 zł.

Back To Top