skip to Main Content
XV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

XV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

W dniach 23-24 stycznia 2012 r. odbyło się w Białowieży XV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP. Uczestniczyło w nim około 90 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości.

W czasie dwudniowych obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2011, udzielili Zarządowi absolutorium, przyjęli budżet na rok 2012 oraz ustalili kierunki działalności Związku na rok 2012.

Pan Adam Sieńko Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował ubiegły rok i programy, które Fundusz realizował. Pan Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol i Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił aktualne działania i plany zamierzeń ZGWRP na rok 2012. Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazała informacje dotyczące stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Pan Paweł Lisowski Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego omówił pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. Pan Jakub Krawczuk Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawił informacje dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pan Józef Władysław Sulima Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazał informację dotyczącą rozwoju dróg regionalnych na terenie naszego województwa w latach 2010-2015. Pani Elżbieta Romańczuk Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego omówiła plan działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 w województwie podlaskim. Pani Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przedstawiła stan przygotowań do realizacji projektów z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego i przekazała obecnym publikację pt. „Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-Podlasie”.
Pan Tomasz Bystroński Wójt Gminy Nowosolna i Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej omówił założenia projektu ustawy o utworzeniu subwencji ekologicznej dla gmin posiadających na swoim terenie obszary chronione oraz projekt harmonogramu prac do dnia złożenia projektu aktu prawnego do Marszałka Sejmu. Obecni wójtowie i burmistrzowie poparli tę inicjatywę.

Podczas obrad dyskutowano nt.:
– prawa energetycznego – koszty oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przenieść na właściwych zarządców dróg lub rekompensować gminom wydatki;
– karty nauczyciela – zamiana art. 73a. 1. KN – w czasie urlopu na poratowanie zdrowia przysługuje nauczycielowi zasiłek leczniczy,
wypłacany z ZUS;
– włączyć dodatek wiejski i mieszkaniowy do wynagrodzenia;
– ustawy o systemie oświaty – włączenie do subwencji oświatowej klasy „0” jako zadanie obowiązkowe;
– zniesienie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli;
– zrównanie odpisu z funduszu socjalnego z innymi pracownikami sfery budżetowej;
– określenie pracodawcy dla Dyrektora Szkoły-  jednoznaczne wskazanie organu (Wójta, Burmistrza,
Prezydenta) do wykonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec  Dyrektora Szkoły;
– ustawy o bibliotekach – aby biblioteka szkolna mogła wchodzić w skład biblioteki publicznej danej gminy;
– prawa budowlanego – zmiana art. 82 a., aby starosta mógł powierzać wójtom (pod określonymi warunkami) prowadzenie spraw z zakresu swojej właściwości jako organ administracji architektoniczno – budowlanej – z wyjątkiem spraw, w których inwestorem jest gmina;
– ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy możliwości opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków nie związanych trwale z gruntem, urządzeń technicznych jak elektrownie wiatrowe, kotły przemysłowe, turbiny wodne, generatory prądu;
– ustawy o pieczy zastepczej – zapewnienie gminom finansowania zadań narzuconych ustawą;
– ustawy o opiece nad dziećmi do 3 lat – zapewnienie finansowania zadań gmin narzuconych ustawą;
– ustawy o ochronie zwierząt – zbudowanie centralnego rejestru właścicieli psów i kotów oraz wprowadzenie obowiązku ich trwałego oznakowania;
– ustawy -prawo o aktach stanu cywilnego – złagodzenie wymagań w stosunku do kandydatów na stanowisko kierownika USC – zniesienie obowiązku legitymowania się tytułem magistra, pozostawiając zapis mówiący o ukończeniu studiów prawniczych lub administracyjnych;
– ustawy z 19.09.2008 r.o zmianie ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej – wydłużenie okresu upoważniającego do utrzymania dotychczasowego zatrudnienia na stanowisku kierownika USC i jego zastępcy osób bez wymaganego wykształcenia, przez okres 10 lat od daty wejścia w życie ustawy( obecnie 6 lat- termin ten mija 15.10.2014r.);
– ustawy o drogach publicznych – przekazywanie byłych dróg krajowych przez GDDKiA samorządom terytorialnym powinna poprzedzać zmiana ich kategorii oraz remont prowadzący do stanu używalności, potwierdzajacego kategorię tej drogi;
– ustawy o prawie wodnym – wniosek, aby organizacje, które zgłoszą potrzebę opracowania raportu oddziaływania na środowisko przy konserwacji urządzeń melioracyjnych, pokrywały koszty bądź wskazywały źródło pokrycia kosztów opracowania wymaganych domumentów.

Drugiego dnia Zgromadzenia odbyła się konferencja zamykająca i podsumowująca projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”, na której zostały wyręczone certyfikaty ukończenia szkoleń. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.   pokaż

DOMUMENTY DO POBRANIA

 
Samorządowa Inicjatywa Ustawodawcza dotycząca ustanowienia subwencji ekologicznej   pokaż
 
Opracowanie promujące Inicjatywę Ustawodawczą „Subwencja Ekologiczna”   pokaż
 
Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013   pokaż
 

Lista najważniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych, które wymagają pilnych zmian ustawowych rekomendowane podczas obrad XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego   pokaż

Stanowisko Zarządu ZGWRP w sprawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   pokaż 
 

Pismo Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.01.2012 r. dotyczące ważniejszych zagadnień dla samorządu terytorialnego, celem uwzględnienia ich w porządku prac Komisji w I półroczu 2012 r.   pokaż

 
 
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU „SPRAWNY SAMORZĄD – LEPSZA POLSKA II”
 

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie jakości pracy 60 podlaskich urzędów administracji samorządowej poprzez wdrożenie systemu zarządzania rozwojem kompetencji pracowników samorządowych. W ramach projektu trwającego od sierpnia 2010 r. do stycznia 2011 r. przeprowadzono diagnozę potrzeb w zakresie usprawniania pracy urzędu opartą na metodologii Modelu Doskonałości EFQM. W efekcie analizy wyników badań ankietowych 60 urzędów województwa podlaskiego powstał raport „Potrzeby szkoleniowe kadr podlaskich urzędów administracji samorządowej – diagnoza”. Umożliwiło to ustalenie min. luk kompetencyjnych pracowników.
W oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzono cykl szkoleń dla 390 pracowników administracji samorządowej z 60 jednostek samorządu terytorialnego (59 urzędów miast i gmin, 1 starostwa powiatowego). Łącznie to 320 godziny szkoleniowe w 16 zakresach tematycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się: zamówienia publiczne, KPA po zmianach, czystość i porządek w gminie po zmianach. Kolejnym etapem projektu było zorganizowanie studiów podyplomowych z zakresu Prawa Administracyjnego dla 41 osób oraz z Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla 20 osób. Nauka trwała 2 semestry luty – grudzień 2011, a zajęcia prowadzili głównie pracownicy naukowi Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Ostatnim etapem projektu było pilotażowe wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM w 5 wybranych urzędach: Korycinie, Perlejewie, Nowogrodzie, Małym Płocku i Wasilkowie, które uzyskały Europejskie Wyróżnienie – zaangażowanie w doskonalenie przyznawane przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością. Nowatorski system Modelu Doskonałości EFQM pozwolił usprawnić pracę, poprawić system zarządzania oraz wewnętrzną komunikację i skorzystać z bogatego doświadczenia instytucji europejskich. Budżet projektu wyniósł
1 428 020 zł, udział w szkoleniach i studiach był bezpłatny.

 
 
 
WYSTAWCY ZGROMADZENIA
 

 

Back To Top