skip to Main Content

Odpowiedź z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2012 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2012 r. dotyczące wskazania opracowań naukowych, analiz, opinii, przepisów prawa dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych a także wpływu funkcjonujących turbin na zdrowie ludzi, przekazane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 9 sierpnia 2012 r. przez Ministerstwo Środowiska informuje co następuje.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż Inspekcja Ochrony Środowiska nie jest kompetentna w zakresie spraw dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych. Natomiast Inspekcja Ochrony Środowiska bierze udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, póz. 150 zpóźn. zm.) na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowywanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:
1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowywanego obiektu budowlanego,
zespołu obiektów lub instalacji;
2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397), zatem będą podlegały powyższym regulacjom prawnym.

Odnośnie opracowań naukowych, analiz, opinii czy przepisów prawa dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych a także wpływu funkcjonujących turbin na zdrowie ludzi, należy wskazać, iż Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 2011 r. wydała Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, które w sposób kompleksowy przedstawiają istotne aspekty oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko począwszy od fazy planowania i projektowania inwestycji po etap likwidacji. Wersja elektroniczna powyższych Wytycznych dostępna jest na stronie internetowej www.gclos.gov.pl. Zakładka OOS, Wsparcie systemu OOS. Powyższe Wytyczne obejmują między innymi:
• opis oddziaływań, jakie elektrownie wiatrowe mogą wywoływać na poszczególne elementy
środowiska  w  kolejnych  etapach  budowy,  eksploatacji   i   likwidacji   inwestycji  (kwestia
oddziaływania infradźwięków również została uwzględniona),
• opis  zasad  prognozowania oddziaływań  na środowisko  farm wiatrowych  w istniejących
ramach prawnych określających procedurę oceny oddziaływania na środowisko,
• wskazówki dla organów ochrony środowiska na jakie elementy technologiczne i rodzaje
oddziaływań   przez   nie   powodowane   należy   zwracać   uwagę   w   procedurze   oceny
oddziaływania na środowisko farm wiatrowych.

Ponadto informuję, iż na stronie internetowej Kancelarii Senatu dostępne jest opracowanie „Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne”, które również zawiera informacje na temat zagrożeń hałasem niskoczęstotliwościowym, w wyniku eksploatacji turbin wiatrowych.

Zastępca Głównego Instektora
Ochrony Środowiska

mgr inż. Roman Jaworski

Back To Top