skip to Main Content

XXV Forum ZGWWP

W dniach 29-30 listopada 2012 r. odbyło się w Ciechanowcu XXV Forum ZGWWP, w którym uczestniczyło  ponad 70 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości,

wśród nich m.in.: Jacek Bogucki Poseł na Sejm RP, Dariusz Piontkowski Poseł na Sejm RP, Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski, Mieczysław Kazimierz Baszko Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Kiszkiel Podlaski Kurator Oświaty. W czasie dwudniowych obrad delegaci dyskutowali o aktualnych problemach, z którymi borykają się samorządy w Polsce i w naszym regionie, m.in. o ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wchodząca w życie ustawa niesie za sobą wiele zmian i nowych działań, związanych z prawidłową realizacją zobowiązań. Podstawową zmianę stanowić będzie fakt, że władztwo nad odpadami przejmować będzie gmina. Największe obawy samorządowców budzi konieczność organizowania przez gminy nieograniczonych przetargów na obsługę wywozu śmieci, bez względu na to czy dysponują spółkami komunalnymi, które powstały po to, by odpadami komunalnymi gospodarować. Wielu samorządowców obawia się, że zaowocuje to pojawieniem się monopoli wielkich firm prywatnych, które najpierw zastosują dumpingowe ceny i wyeliminują konkurencję, a potem same będą dyktować gminom warunki. Naszym zdaniem nie ma potrzeby organizowania przetargów tam, gdzie jest spółka komunalna, która jest przygotowana do wykonywania takiej operacji. Debata zakończyła się wypracowaniem stnanowiska w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pan Daniel Górski Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przedstawił proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich podsumowała stan realizacji w województwie podlaskim Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pan Bogdan Martur Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił stan wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim. Zaś Pani Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego omówiła projekty realizowane w województwie podlaskim przez swoj Departament. Rozmawiano również o projektach zmian ustaw złożonych przez samorządy w polskim parlamencie: obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Druk sejmowy nr 848) oraz zgłoszonych podczas Samorządowego Kongresu Oświatowego w Warszawie w dniach 26-27 września 2012 r. projektach zmian ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela. Poruszono również temat prowadzenia szkół publicznych przez organizacje pozarządowe. Wypracowano stanowisko w sprawie możliwości wprowadzenia nadkontraktacji w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Forum uświetniły występy zespołu tańców narodowych „Ciechanowiec” i orkiestry dętej COKiS. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).   pokaż

Stanowisko w sprawie możliwości wprowadzenia nadkontraktacji w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.   pokaż


Pismo
do parlamentarzystów z terenu województwa podlaskiego.   pokaż

Akty prawne, które nałożyły na gminy nowe zadania bez adekwatnych środków (informacje podane przez gminy członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego).   pokaż

Back To Top