skip to Main Content

Pismo do parlamentarzystów z terenu województwa podlaskiego

ZGWWP dnia 10 grudnia 2012 r. wysłał pismo do parlamentarzystów z terenu województwa podlaskiego z apelem o poparcie projektów zmian ustaw złożonych przez samorządy w polskim parlamencie. Poniżej jego treść.

 

Zebrani na XXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wójtowie i burmistrzowie zwracają się z apelem o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Druk sejmowy nr 848) oraz zgłoszonych podczas Samorządowego Kongresu Oświatowego w Warszawie w dniach 26-27 września 2012 r. projektów zmian ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela.
W załączeniu przesyłamy listę, podanych przez gminy członkowskie ZGWWP, aktów prawnych, które nałożyły na gminy nowe zadania bez adekwatnych środków (wbrew art. 167 ustawy zasadniczej) bądź wprowadziły zmiany w zapisach, doprowadzając w efekcie do uszczuplenia dochodów gmin, bez odpowiednich rekompensat. Apelujemy o skuteczne przeciwdziałanie próbom wprowadzania kolejnych nowych zadań bez zabezpieczenia finansowego na ich realizację.
Ponadto zwracamy się z prośbą o przesłanie do Biura Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego informacji dotyczącej działań podjętych w celu ochrony interesów samorządowych.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

Akty prawne, które nałożyły na gminy nowe zadania bez adekwatnych środków (informacje podane przez gminy członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego).   pokaż

Back To Top