skip to Main Content
Gimnazjum Szkoła Szans

Gimnazjum szkoła szans

Projekt „Gimnazjum szkoła szans” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w gimnazjach na obszarach wiejskich w Dubinach, Kuźnicy, Puńsku, Nowych Piekutach, Małym Płocku z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w ciągu 24 miesięcy. W ramach projektu przewidujemy przeszkolenie nauczycieli z nowoczesnych metod pracy z uczniem zdolnym i dysfunkcyjnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i środków dydaktycznych, gdzie gł. nacisk będzie położony na indywidualizację pracy, zdolności ucznia i sukces edukacyjny. Działaniami projektu zostaną objęci wszyscy uczniowie, dla których przewidziano:

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z psychologiem,
– zajęcia na basenie,
– koło młodego technika,
– koło zainteresowań kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości,
– koło zainteresowań świadomości i ekspresji kulturalnej,
– zajęcia filmowe,
– koło zainteresowań informatycznych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
– koło zainteresowań języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
– koło zainteresowań języka rosyjskiego,
– konwersacje w formie on-line z języka angielskiego,
– warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego.

Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt w postaci m.in.: tablic interaktywnych, projektorów, notebooków, kamer, aparatów fotograficznych, telewizorów, magnetofonów, wizualizera, kamer i słuchawek, tablic suchościeralnych, mikroskopów.
Na zakończenie projektu przewidziano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kursów dla dzieci do implementacji na platformę w ramach projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”   pokaż

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawców zajęć on-line w ramach projektu pn. „Gimnazjum szkoła szans”   pokaż

Back To Top