skip to Main Content

Pismo popierające postulaty Rady Nadzorczej WFOŚiGW

ZGWWP dnia 9 grudnia 2013 r. wysłał pismo do Ministerstwa Środowiska popierające postulaty Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku dotyczące utrzymania wojewódzkich funduszy w systemie inwestycji zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2014-2020. Poniżej jego treść. 

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zdecydowanie popiera postulaty Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotyczące utrzymania wojewódzkich funduszy w systemie inwestycji zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2014-2020.

Uważamy, że wszelka centralizacja działań realizowanych w terenie jest błędem i prowadzi do mniej skutecznych i trafnych rozwiązań.

W załączeniu wystąpienie Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Wystąpienie Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 26.11.2013 r.:

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyraża głębokie zaniepokojenie propozycją pominięcia wojewódzkich funduszy w systemie instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2014-2020.
Poniżej przedstawiamy w formie punktowej argumenty przemawiające za tym, że wojewódzkie fundusze powinny kontynuować rolę IW w nowej perspektywie finansowej, tak jak było to w perspektywie 2007-2013:
1. Przez ponad 10 lat (w latach 2004 –2013) włożono wysiłek oraz zaangażowano znaczne publiczne środki finansowe w celu przygotowania WFOŚiGW do absorpcji środków Unii Europejskiej i stworzenia Instytucji na poziomie krajowym, zdolnej do samodzielnego wdrażania programów unijnych.
2. Wojewódzkie fundusze dysponują doświadczoną, wykwalifikowaną kadrą, która jest pozytywnie oceniana przez podmioty nadzorujące i kontrolujące system, w tym Ministerstwo Środowiska, Instytucję Audytową – UKS. Doświadczenie pracowników zdobyte podczas wdrażania POIiŚ niewątpliwie zaprocentuje w przyszłej perspektywie, co znacznie ułatwi realizację celów stawianych przez IZ/IP. Brak rotacji pracowników stabilizuje cały system wdrażania programu.
3. Wojewódzkie fundusze dysponują niezawodnym, opracowanym na podstawie długoletnich doświadczeń (FS 2004-2006, 2007-2013) systemem wdrażania (zarządzania i kontroli), w którym tak naprawdę są głównym i jedynym partnerem beneficjenta.
4. Fundusze najlepiej znają potrzeby swojego regionu, co jest wynikiem wieloletniej współpracy
z podmiotami korzystającymi ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Wiedza ta pozwala na efektywne skierowanie środków UE w obszary, które najbardziej ich potrzebują, przy jednocześnie krótkim czasie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.  
5. Wojewódzkie Fundusze znają wszystkich potencjalnych klientów i efektywnie o nich zabiegają. W obecnej perspektywie finansowej WFOŚiGW w Białymstoku pozyskał wszystkich beneficjentów z regionu, którzy mogli i skorzystali ze środków POIiŚ.
 
6. Wojewódzkie fundusze posiadają ogromne zaplecze ekspertów, dzięki czemu system oceny projektów działa sprawnie i nie generuje dodatkowych kosztów (brak potrzeby powoływania tzw. ekspertów zewnętrznych).
7. Przez okres programowania 2007-2013 instytucja zarządzająca – MRR nigdy nie wnosiła zastrzeżeń co do kosztów obsługi programu przez WFOŚiGW. Należy zauważyć, że w ramach POIiŚ od samego początku były zaplanowane środki na Pomoc Techniczną, a MRR nigdy nie kwestionowało zasadności wydatków ponoszonych przez instytucję wdrażającą.
8. Wartość otrzymanej Pomocy Technicznej przez WFOŚiGW w Białymstoku w latach 2007-2012 stanowiła jedynie 0,03 wartości wdrażanych przez Fundusz projektów.
9. Wojewódzkie fundusze posiadają pełne zaplecze administracyjno – techniczne (sprzęt biurowy, komputerowy, zintegrowany system informatyczny LSI), które z powodzeniem może zostać wykorzystane w przyszłej perspektywie finansowej.
10. Fundusze przez 5 lat inwestowały w doskonalenie i wyposażenie instytucji, w tym kapitału ludzkiego. Zaznaczyć należy, że rezygnacja z wyszkolonej kadry, którą posiadają WFOŚiGW (w sytuacji nieuwzględnienia ich jako instytucji wdrażających) wiąże się zapewne z koniecznością zatrudnienia nowych osób do obsługi POIiŚ w instytucji, która zostanie przewidziana jako wdrażająca. W związku z powyższym koszty obsługi w zakresie wynagrodzeń pracowników pozostaną na tym samym poziomie, a biorąc pod uwagę wysokość pensji w różnych województwach mogą mieć nawet tendencję wzrostową.
11. Wojewódzkie fundusze zostały przewidziane jako Instytucje Wdrażające we „Wspólnej Strategii NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy na lata na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”, przyjętej przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW i zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.
12. Wojewódzkie fundusze od wielu miesięcy biorą udział w konsultacjach dotyczących nowej perspektywy, w ramach których analizie poddawane są projekty dokumentów programowych. Udział w konsultacjach – naszym zdaniem – już wyznacza miejsce funduszy jako instytucji wdrażających w nowej perspektywie.
13. W wielu przypadkach przedsięwzięcia realizowane przez jednego beneficjenta finansowane są zarówno ze środków krajowych i unijnych, co pozwala na lepszy monitoring wykorzystania dotacji oraz pożyczek. Jednocześnie umożliwia kompleksową realizację projektów, które docelowo zapewniają zrównoważony rozwój nawet najbardziej ubogim regionom.
14. Bezpośredni kontakt z beneficjentem daje możliwości szybszego rozwiązywania problemów.

Wobec powyższych argumentów Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Białymstoku postuluje utrzymanie wojewódzkich funduszy w systemie instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2014-2020.

Back To Top