skip to Main Content
Stanowisko Popierające Działania Związane Z Przeprowadzeniem Modernizacji Ewidencji Gruntów I Budynków Na Terenie Województwa Podlaskiego

Stanowisko popierające działania związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa podlaskiego

9 grudnia 2013 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego stanowisko XXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego popierające działania związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa podlaskiego. Poniżej jego treść.

Zebrani na XXVII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wójtowie i burmistrzowie rozumiejąc potrzebę partnerskiej współpracy między organami administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli popiera podejmowanie inicjatyw w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa podlaskiego.

Ewidencja gruntów i budynków jest podstawowym rejestrem publicznym zawierającym informacje o gruntach, budynkach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami. Ze względu na zakres informacji stanowi jedyną podstawę do wymiaru podatku gruntowego lub od nieruchomości, planowania przestrzennego i gospodarczego na wszystkich poziomach samorządu, a także opracowywania danych statystycznych. Stanowi też źródło przedsięwzięć inwestycyjnych. Z tego względu należy zadbać o prawidłowy poziom informacji stanowiących źródło wielu przedsięwzięć lokalnych i regionalnych. Modernizacja gruntów i budynków, jako uporządkowanie, zmodyfikowanie i uzupełnienie treści istniejących danych daje szansę otrzymania wiarygodnych i aktualnych informacji niezbędnych do funkcjonowania samorządu na wszystkich szczeblach.

Wykazując się troską o potrzeby mieszkańców oraz dbałością o możliwie najwyższy poziom realizacji zadań gminnych Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apeluje o podjęcie działań zmierzających do pozyskania finansowania zewnętrznego dla poprawienia jakości dokumentacji ewidencji gruntów i budynków w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech


Odpowiedź
 od Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 9 stycznia 2014 r.

Back To Top