skip to Main Content

Uwagi Zarządu ZGWWP do projektu RPOWP 2014-2020

27 grudnia 2013 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego uwagi Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Poniżej jego treść.

 

Dotyczy uwag Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z uwagą śledzi tworzące się krajowe i regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. Naszą konsternację budzi fakt, iż fundusze europejskie w nowym okresie finansowym mają wspierać głównie rozwój obszarów miejskich i metropolitarnych, a zdecydowanie marginalizowane są potrzeby szeroko rozumianych obszarów wiejskich. Brak odpowiedniego wsparcia w najbliższych latach dla budowy niezbędnej infrastruktury technicznej na tych obszarach doprowadzi do pogłębienia różnic rozwojowych między obszarami wiejskimi i miastami. Po analizie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia należy ewidentnie stwierdzić, że środki w nich umiejscowione nie są skierowane w naszą stronę (oprócz oczywistej cyfryzacji i działań miękkich w Kapitał Ludzki). Co najważniejsze projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po raz pierwszy pomija wsparcie infrastruktury technicznej wsi. Program ten dotychczas, a szczególnie w latach 2007-2013, był jednym z głównych źródeł wspierających budowę infrastruktury technicznej na wsi. W nowym założeniu nie przewiduje nawet dofinansowania inwestycji najpilniejszych do rozwoju rolnictwa, czyli wodno-kanalizacyjnych. Pojawiają się tam jedynie możliwości wsparcia tzw. infrastruktury małej skali, w ramach której mają wystąpić niedointerpretowane jeszcze i nieokreślone finansowo drogi lokalne, dziedzictwo kulturowe, turystyka, targowice.
 W związku z powyższym, biorąc pod uwagę specyfikę naszego województwa, w którym obszary wiejskie spełniają znaczącą rolę społeczną i gospodarczą, widzimy konieczność zwiększenia środków na wsparcie niezbędnych inwestycji na obszarach wiejskich w Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 Apelujemy o:
1) zwiększenie o 20 mln euro lokacji środków w Osi VI Działanie 6.1 Ochrona wody i gleb, z przeznaczeniem na inwestycje na obszarach wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej niezakwalifikowanych do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (aktualne potrzeby inwestycyjne szacowane są na ponad 100 mln zł);
2) wydzielenie 20 mln euro ze wskazaniem na inwestycje oświatowe na obszarach wiejskich (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja);
3) wydzielenie odrębnych środków na unowocześnienie istniejących pracowni komputerowych w szkołach wiejskich i miejsko-wiejskich;
4) wydzielenie 20 mln euro na dodatkowe zasilenie Programu Leader z przeznaczeniem na drogi lokalne, co średnio dla każdej gminy dawałoby 800 tyś. zł w całym okresie programowania;
5) wydzielenie 17 mln euro na realizację zadań inwestycyjnych i melioracyjnych związanych z gospodarką wodną na: regulację cieków, zbiorniki retencyjne, melioracje użytków rolnych, budowle, groble, pompownie, co pozwoli WZMiUW na rozpoczęcie prac przygotowawczych (dokumentację, raporty środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na budowę) dla inwestycji, które będą realizowane w latach 2014 – 2020 (podobną kwotę – 70 mln zł wydatkowano w latach 2007-2013).
Biorąc pod uwagę ,iż artykułujemy tylko najpilniejsze potrzeby występujące na obszarach naszych gmin, liczymy na uwzględnienie tych uwag przy formowaniu ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

Do wiadomości:
1) Daniel Górski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Back To Top