skip to Main Content

Stanowisko w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

24 marca 2014 r. wypracowano stanowisko w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej jego treść.

W związku z opracowaniem kolejnej wersji projektu PROW na lata 2014 – 2020, w imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, pragnę wyrazić zadowolenie z uwzględnienia w katalogu działań zakresu gospodarki wodnościekowej i budowy dróg lokalnych na obszarach wiejskich. Brak podstawowej infrastruktury technicznej jest podstawowym czynnikiem hamującym rozwój wsi, rolnictwa i przedsiębiorczości na tym obszarze. Tym bardziej cieszy fakt próby rozwiązania tego problemu przez resort rolnictwa.
Zwracam jednak uwagę, że ograniczenia wielkości wsparcia do 500 tys. zł na miejscowość mogą wykluczyć niezbędne inwestycje, które prowadzone są wspólnie dla kilku miejscowości, a są niezbędne dla zapewnienie podstawowych usług dla ludności. Przykładem są niewydajne ujęcia wody i stacje jej uzdatniania, które niejednokrotnie zaopatrują całą gminę, a których koszt modernizacji lub budowy znacznie przekracza proponowany limit. Ten sam problem dotyka oczyszczalni ścieków i dróg dojazdowych do miejscowości. Proponuję, aby nie ograniczać wsparcia do miejscowości, a wyznaczyć maksymalny limit dla jednego beneficjenta, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

Back To Top