skip to Main Content
Promesy 2017

Promesy 2017

W poniedziałek (27.02.2017r.) przekazane zostały  samorządom z  województwa podlaskiego przez  Jarosława Zielińskiego  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji – promesy finansowe,  potwierdzające przyznanie środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód w infrastrukturze komunalnej,  powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
W ramach  podziału  środków  na  usuwanie  skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji  przyznał – na wniosek Wojewody  Podlaskiego  –  promesy finansowe w roku 2017 na łączną kwotę ponad 4,9  mln zł.  Wysokość dotacji,  jaka może być udzielona na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych nie może być wyższa, niż  80 %  wartości zadania  po udzieleniu  zamówienia publicznego.
Pomoc  finansową otrzymały następujące samorządy:
1) Powiat Moniecki –  517.700,00 zł na:

  • Remont mostu drogowego na rzece Brzozówka w miejscowości Brzozowa, w ciągu drogi powiatowej  Nr 1352 B;.

2)  Powiat Łomżyński –  1.555.000,00- zł  na :

  • Przebudowę drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki –  Karwowo – Wszebory

3) Powiat Siemiatycki – 1.383.000,00 zł na:

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo,  etap I w km 0+013-1+263; łącznie z przebudową  przepustów drogowych w ciągu drogi (2 szt.);

4) Gmina Drohiczyn  – 1.205.000,00- zł na:

  • Przebudowę drogi gminnej   Kłyzówka – Runice – Drohiczyn, etap I w km 1+770 – 2+960;
  • Remont budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie – Etap II (wymiana posadzek, remont ścian w budynku szkoły);

5) Gmina  Rudka – 260.800,00 – zł  na :

  • Przebudowę drogi gminnej Nr 163046B w km 0+620- 1+730 ;

Dotacje  w  ww. wysokościach zostaną  udzielone  samorządom na podstawie umowy zawartej  przez Wojewodę  z jednostką samorządu terytorialnego,  po przekazaniu przez jednostki niezbędnych   dokumentów potwierdzających wyłonienie wykonawców w trybie przepisów ustawy o zamówieniu publicznym i podpisaniu  umów na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk  żywiołowych.
 
Zadania wykonane przez samorządy  w roku 2016 związane z  usuwanie skutków  klęsk żywiołowych.
W roku 2016 w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   zrealizowano  13  zadań   związanych   z odbudową   zniszczonej lub uszkodzonej infrastruktury  komunalnej  na łączną kwotę ponad  7,9 mln zł,  w tym dotacja   z budżetu  państwa wyniosła ponad  6,1 mln zł,  natomiast  kwota 1,8 mln zł stanowi  wkład własny samorządów.
Dotację uzyskało  8  jednostek  samorządowych, w tym:

  • 2 Starostwa Powiatowe (Powiat Łomżyński i Grajewski);
  • 6 Gmin (Krypno, Kulesze Kościelne, Turośl, Rudka, Boćki i Drohiczyn)

Wyremontowano 10 odcinków dróg powiatowych i gminnych na długości 13,8 km  (w tym jeden  przepust drogowy)  oraz  budynek komunalny z lokalami mieszkalnymi  (Gmina Rudka)  i jeden budynek szkolny (infrastruktura techniczna  w obiektach  Zespołu Szkół
w Drohiczynie).
Największe wsparcie finansowe uzyskały w roku 2016:
– Gmina Turośl –  2,1 mln zł;
– Powiat Łomżyński – 1,8 mln zł.
– Gmina  Boćki – 0,8 mln zł
– Gmina Drohiczyn – 0,7 mln zł.

Back To Top