skip to Main Content
Stanowisko W Sprawie  Ograniczeń Zawartych W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego Na Lata 2014-2020

Stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

20 lutego 2019 r. skierowano do Marszałka Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniżej jego treść:
W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zgłaszam uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Załącznika nr 1 pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”  z prośbą  o uwzględnienie opisanych poniżej, niekorzystnych dla gmin wiejskich i wiejsko miejskich zapisów – przy tworzeniu kluczowych dla województwa podlaskiego dokumentów strategicznych i planistycznych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Uwagi dotyczą działania: 5.4., poddziałania: 5.4.1
Od kilku lat na terenie gmin wiejskich i miejsko wiejskich mieszkańcy zgłaszają problem dotyczący zanieczyszczenia powietrza i oczekują udzielania przez gminy wsparcia  do wymiany źródeł ciepła, co gwarantuje działanie 5.4.1 RPOWP na lata 2014-2020. Niestety obecny zapis Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych str. 126, pkt. 5.1. w brzmieniu: „Wsparcie dla projektów wynikających z planów  gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych typów obszarów miast, miast i ich obszarów funkcjonalnych (…)” wyklucza aplikowanie o środki finansowe na ten cel gminy wiejskie.
Ponadto zapis w pkt. 5.3 str. 127 cyt. wyżej SZOP w brzmieniu: „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemu sterowania oświetleniem (uliczny) również wyklucza gminy wiejskie z możliwości aplikowania o wsparcie realizacji przedmiotowych zadań, co jest dużą barierą w realizacji podstawowego ustawowego zadania  gminy jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gminy wiejskie i wiejsko-miejskie bez odpowiedniego wsparcia finansowego nie są w stanie w pełni wykonywać zadań jakie nakłada na nie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Gminy wiejskie są dużym wsparciem dla miast z którymi sąsiadują. Przykładów na to można podać wiele – jednym z nich jest działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wykraczająca często poza teren  własnej gminy. W związku z tym wykluczanie tych samorządów z możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na te same zadania, które wykonują samorządy miejskie i wiejskie jest sprzeczne m.in. z podstawowymi zasadami życia społecznego, głównie z zasadą dobra wspólnego, zasadą pomocniczości oraz zasadą solidarności.
Ponadto nadmieniam, że w dniu 6 marca 2017 r. została zgłoszona prośba o wprowadzenie zmiany w zakresie opisu działania
8.5 Rewitalizacja, pozycja 5 Podtypy projektu, dotyczącego postanowienia o następującej treści: „Projekty mogą być realizowane wyłącznie w obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, ośrodkach subregionalnych i powiatowych, którą związek nadal podtrzymuje.
W ww. załączniku  w brzmieniu obowiązującym przed 22 listopada 2016 r. nie było  cytowanego ograniczenia, dlatego też gminy przystępujące do opracowania programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 zakładały, że posiadając programy rewitalizacji będą mogły korzystać ze środków przewidzianych  na ten cel. Skutkiem wprowadzonej zmiany jest ograniczenie liczby gmin mogących ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach działania 8.5 Rewitalizacja, albowiem spośród 43 gmin województwa podlaskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji i przygotowały programy, 36 gmin nie będzie ich mogło wykorzystać do realizacji. Jedynie 7 gmin, które wchodzą w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) ma szansę  wykorzystać  programy rewitalizacji w procesie ubiegania się o środki.  Opracowania staną się jedynie lekturą, a wydanie pieniędzy niecelowe. Zmiana zasad  polegająca na zawężeniu podmiotów mogących ubiegać się o dotację, pozbawiła gminy wiejskie i miejsko-wiejskie możliwości korzystania ze źródła finansowania przewidzianego na rewitalizację, tak bardzo istotnego z punktu widzenia społeczności lokalnych.
Należy podkreślić, że mniejsze ośrodki wiejskie i miejskie borykające się z trudnościami w odbudowie infrastruktury,  z uwagi na ograniczone możliwości finansowania z własnych budżetów, nie będą mogły przez najbliższe lata wesprzeć się środkami zewnętrznymi, a tym samym nadrobić opóźnień w obszarze infrastrukturalnym. Zapis dotyczący ośrodków wojewódzkich, subregionalnych i powiatowych preferuje podmioty i tak mające większe możliwości finansowe, co prowadzi do pogłębiania niekorzystnych zjawisk społecznych, dyskryminując, a wręcz pozbawiając rozwoju mniejsze (słabsze) ośrodki gminne. Jest to sprzeczne z podstawową zasadą równości szans, które powinny być uwzględniane przy wyborze projektów, a sformułowane kryteria wyboru powinny premiować zadania przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników, transparentne i niedyskryminujące.
Reasumując, proszę o dołożenie wszelkich starań, by przy tworzeniu dokumentu p.n „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” na nową perspektywę finansową oraz innych dokumentów strategicznych i planistycznych nie wprowadzać zapisów wykluczających gminy wiejskie  i miejsko-wiejskie z możliwości aplikowania o środki finansowe na zadania, które realizują zarówno gminy miejskie jak i wiejskie.
Białowieża, 8 lutego 2019 r.
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Pismo -UMWP
 

Back To Top