skip to Main Content
Stanowisko W Sprawie Dzierżawy Urządzeń Oświetlenia Drogowego

Stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego

W dniu 11 lipca 2019 r. skierowano do Krzysztofa Tchórzewskiego Minister energii stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego. Poniżej jego treść:
Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie nakładaniem na gminy nowego obowiązku, jakim jest ponoszenie opłat na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za korzystanie ze słupów, na których są zamontowane urządzenia oświetlenia drogowego należące do gmin.
Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzenie odpłatnej dzierżawy infrastruktury elektroenergetycznej należących do PGE Dystrybucja S.A spowoduje reakcję ze strony samorządów m.in.  w postaci weryfikacji stanu prawnego urządzeń PGE Dystrybucja S.A umieszczonych w pasach drogowych lub na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność gmin oraz obowiązków podatkowych. Zarządca drogi gminnej  ma bowiem obowiązek stwierdzić określony stan, a w przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi jest zobowiązany do naliczenia, według zasad określonych w ustawie kary, nakładanej w drodze decyzji administracyjnej.
Jednostki energetyczne chciałyby mieć dochody z dzierżawy słupów, na których zlokalizowane są lampy oświetleniowe, pobierać stałą „opłatę oświetleniową”, oraz  mieć dochody ze sprzedaży energii elektrycznej użytej do oświetlania dróg, a równocześnie nie mieć obowiązku płacenia podatków od nieruchomości (tj. od budowli: słupów i urządzeń służących oświetleniu). Istotnym jest też rozróżnienie, czy konkretne słupy są elementami infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej, a ponadto służą oświetleniu, czy też są wyłącznie elementami instalacji oświetleniowej i mocowania punktów świetlnych. Jeżeli słup, na którym zainstalowana jest oprawa świetlna, jest elementem infrastruktury dystrybucyjnej energii (stanowi konstrukcję wsporczą dla przewodów elektroenergetycznych do dystrybucji energii), to wówczas koszty jego budowy, utrzymania i modernizacji pokrywają odbiorcy energii elektrycznej poprzez opłaty za dystrybucję tej energii.
Ponadto należy podkreślić, iż jednostki samorządu terytorialnego  podejmują działania w zakresie planowania i finansowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg, które zmierzają do budowy odrębnych obwodów komunalnych. Ich realizacja pozwoli jednoznacznie określić własność poszczególnych urządzeń, co w konsekwencji wykluczy konieczność zawierania umów dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego.
Gminy zezwalające na umieszczenie infrastruktury energetycznej w nieruchomościach własnych ponoszą trud rozdzielenia sieci pozostałych mediów. Niekiedy ponosząc dodatkowe koszty i utrudnienia tym spowodowane.
Jeżeli nie będzie zrozumienia i współpracy pomiędzy podmiotami spółek energetycznych, gminy zastosują bardziej rygorystyczne formy związane z umieszczaniem urządzeń energetycznych na nieruchomościach własnych.
Sprawa ponoszenia kosztów oświetlenia drogowego wymaga kompleksowego ustawowego rozwiązania problemu zarówno w zakresie własności majątku oświetleniowego, jak i zasad udostępniania infrastruktury dystrybucyjnej z uwzględnieniem współodpowiedzialności za bezpieczeństwo jej użytkowania.
 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozważenie zasadności nakładania na gminy obowiązku ponoszenia opłat za urządzenia oświetlenia drogowego.
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
 
Wysłano do wiadomości:

  1. Pan Henryk Baranowski, PGE S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa;
  2. Pan Wojciech Lutek, PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

Odpowiedź z dnia 26 sierpnia 2019 r. Ministerstwa Energetyki, Departament Elektroenergetyko i Ciepłownictwa
Odpowiedź Ministerstwo Energii
 

Back To Top