skip to Main Content
Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Z Dnia  8 Października 2019 R. Dotyczące Zmiany Przepisów

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. dotyczące zmiany przepisów

Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie wzrastającą ilością odpadów na terenie gospodarstw rolnych.

Województwo podlaskie jest wiodącym w kraju producentem mleka. Sianokiszonki w większości gospodarstw mleczarskich są sporządzane w belach, dlatego problem racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów poprodukcyjnych ma tu ogromne znaczenie. Problem foliowych opakowań, w tym przede wszystkim: folii po sianokiszonce, worków po nawozach (big- bagach), siatki z balotów (słoma, siano) oraz sznurka trwa od około roku i stale narasta ze względu na: brak zainteresowania ich odbiorem przez podmioty zajmujące się recyklingiem i ponownym wykorzystaniem tego typu surowca. Firmy, które do tej pory odbierały je za darmo, teraz nie chcą odbierać, w szczególności folii kolorowej, nawet za opłatą. Obecna cena za skup surowców wtórnych nie pozwala na ekonomiczny system zbiórki i stąd niestety wiele tych surowców nie trafia do recyklingu. Gminne Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) nie są przystosowane do zbiórki ww odpadów. Ponadto ze względu na zakłócenia na rynku odbioru tych surowców gminy również nie mają możliwości zagospodarowania tych odpadów.

Podobna sytuacja dotyczy braku możliwości oddanie do utylizacji bądź recyklingu zużytych opon od ciągników i maszyn rolniczych oraz samochodów ciężarowych. Faktem zaś jest, że producenci ww. folii, opakowań, sznurków oraz opon nie muszą ponosić żadnych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. Natomiast koszty utylizacji wszelkich materiałów nie biodegradowalnych powinien ponosić ich bezpośredni wytwórca, który zarabia na produkcji i wprowadzaniu ich do obrotu. Takie regulacje prawne mobilizowałyby producentów do poszukiwania nowych metod i produkowania materiałów biodegradowalnych lub cennych dla przemysłu ze względu na możliwość ponownego użycia, co będzie miało rzeczywiste przełożenie na rozwiązanie problemu.

Zważywszy na powyższe przedstawiciele gmin zgromadzonych podczas XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego domagają się: zmiany przepisów w celu efektywnego stworzenia rynku surowców wtórnych, w szczególności wprowadzenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta ww. produktów tj. przepisów, który nakładałby na firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek obowiązek większego partycypowania w kosztach późniejszego sprzątania środowiska i recyklingu.

Stanowisko przekazano do:

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich

Województwa Podlaskiego

Grzegorz Jakuć

Stanowisko przekazano do:

Ministra Środowiska

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast