skip to Main Content
Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego                             Z Dnia 8 Października 2019 R. W Sprawie Stanowienia Przepisów Prawa Oświatowego

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stanowienia przepisów Prawa oświatowego

Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracają się z prośbą o przedkładanie wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących oświaty do zaopiniowania Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W trakcie konsultacji podmioty i osoby zainteresowane daną kwestią mogą bowiem wypowiadać swoje opinie i postulować preferowane rozwiązania, a obecnie  jest to jedna z najpopularniejszych form partycypacji w stanowieniu prawa.

Członkami Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego są prawie wszystkie  gminy wiejskie, również te, które posiadają wspólne organy z gminą o charakterze miejskim oraz miasta bez obszarów wiejskich do 20 000 mieszkańców z terenu województwa podlaskiego. Do zadań Związku należy wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie, uzyskanie wpływu na tworzenie prawa i decyzje w regionie w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich. Bezspornym faktem jest, że to organy gmin mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami i znają ich potrzeby.

Środki niezbędne na realizację zadań samorządu w kwestiach oświaty, w tym na wynagrodzenie nauczycieli, a także utrzymanie szkół i placówek, które prowadzą, muszą być zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zatem wszelkie zmiany przepisów wprowadzające  nowe  zadania,  jak też zwiększające koszty utrzymania systemu oświaty  mają istotny wpływ na kondycję finansową gmin. W związku z tym nowe przepisy prawne powinny być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową mogły zaplanować w budżetach wydatki na oświatę bez ograniczania realizacji innych zadań gmin.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że członkowie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego znając problemy i  potrzeby społeczne mogą w konstruktywny sposób wpływać na kształt ustawodawstwa w zakresie oświaty.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
Grzegorz Jakuć
Stanowisko przekazano do:
Ministra Edukacji Narodowej

Back To Top