skip to Main Content

Stanowisko w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego

20 lutego 2019 r. skierowano do Ministra Finansów stanowisko  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie paliwa rolniczego. Poniżej jego treść:  W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą  o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej

27 lutego 2018 r. skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowisko w sprawie finansowania zdań z zakresu pomocy społecznej. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie zwiększeniem wydatków gmin w związku z koniecznością wnoszenia coraz wyższych opłat zastępczych przez gminę  za pobyt w domu pomocy…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz., z późn. zm.).

27 lutego 2018 r. skierowano do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.  poz., z późn. zm.). Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego postulują o pilną zmianę przepisów ustawy z…

Czytaj więcej

Stanowisko Podlaskiego Forum Samorządowego w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

4 grudnia 2017 r. skierowano do Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia   projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowe, parlamentarzystów z województwa podlaskiego stanowisko w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego

22 marca 2017 r. skierowano do  Dyrektora Generalnego Białostockiego Oddziału PGE Dystrybucja Białystok stanowisko w sprawie dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego. Poniżej jego treść: Mając na uwadze opracowanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział   w Białymstoku nowych zasad korzystania z infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorstwa, na której są zamontowane urządzenia oświetlenia drogowego należące do gmin, w  imieniu gmin wiejskich…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

6 marca 2017 r. skierowano do Zarządu Województwa Podlaskiego stanowisko w sprawie wprowadzonych ograniczeń w działaniu dotyczącym rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Poniżej jego treść: W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apelujemy o wprowadzenie zmiany w załączniku nr. 1 pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej zmierzających do zniszczenia polskiej samorządności

17 lutego 2017 r. skierowano do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa PiS, Wojewody Podlaskiego stanowisko w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej zmierzającej do zniszczenia polskiej samorządności. Poniżej jego treść: Z największym niepokojem odnotowujemy niesłuszną, bezprzedmiotową coraz bardziej rosnącą falę niechęci w stosunku do osób piastujących obecnie stanowiska organów wykonawczych gmin. W związku z zapowiadanymi…

Czytaj więcej

Spotkanie podlaskich samorządowców

W dniu 1 lutego 2017 roku w Hotelu Leśnym w Białymstoku odbyło się spotkanie podlaskich samorządowców wójtów, burmistrzów, prezydentów na temat planowanych zmian w ordynacji wyborczej. W spotkaniu uczestniczyło ok 60 samorządowców. Zostało podjęte stanowisko samorządowców województwa podlaskiego w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej, dotyczących ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów w załączeniu…

Czytaj więcej

Stanowisko dotyczące projektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty

29 listopada 2016 r. skierowano do Minister Edukacji Narodowej stanowisko dotyczące projektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty. Poniżej jego treść: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektowanych przez MEN zmian w systemie oświaty z dnia 16 października  2016r. (w zał.) oraz opinię strony samorządowej…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie niedofinansowania zadań zleconych

  29 listopada 2016 r. skierowano do  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko w sprawie niedofinansowania zadań zleconych. Poniżej jego treść: Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie pogłębiającym się  niedofinansowaniem z budżetu państwa wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zagraża to realizacji podstawowych…

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast