skip to Main Content
O Projekcie

O projekcie

ZGWWP w sierpniu 2010 r. rozpoczął realizację projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

Powołany zostanie zespół badawczy, który we wrześniu rozpoczyna 4-miesięczną pracę w terenie. Przeprowadzi wizytacje w 60 urzędach administracji samorządowej, które pozwolą na zdiagnozowanie obszarów wymagających wsparcia. Zgodnie z określonymi w ten sposób potrzebami realizowane będą kolejne działania.

1. Diagnoza potrzeb w zakresie usprawniania pracy urzędu oparta zostanie na metodologii Modelu Doskonałości EFQM.
2. Zaprojektowanie i realizacja szkoleń w odniesieniu do zapotrzebowania i zdiagnozowanych luk kompetencyjnych (20 szkoleń 2 dniowych z różnych zakresów tematycznych m.in.: zamówienia publiczne, budżet zadaniowy, księgowość budżetowa, kontrola finansowa w jednostkach podległych, prawo budowlane, aplikowanie o środki unijne, zarządzanie projektami).
3. Realizacja 2 kierunków studiów podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego (40 osób) i zarządzania zasobami ludzkimi (20 osób).
4. Pilotażowe wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM, wśród 5 wybranych urzędów.

Działaniami projektowymi objętych zostanie 360 pracowników urzędów administracji samorządowej z terenu województwa podlaskiego. Projekt będzie realizowany w 59 gminach i 1 starostwie. Celem projektu jest podniesienie jakości ich pracy poprzez wdrożenie systemu zarządzania rozwojem kompetencji pracowników samorządowych i tym samym, przyczynienie się do wzmocnienia potencjału administracji samorządowej w regionie. Nowatorski system Modelu Doskonałości EFQM pozwoli usprawnić pracę, poprawić system zarządzania oraz wewnętrzną komunikację i skorzystać z bogatego doświadczenia instytucji europejskich. 
Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest dostarczenie w wyznaczonym terminie kompletnie i poprawnie wypełnionej deklaracji uczestnictwa. Zakończenie działań projektowych planowane jest na styczeń 2012 r.
Udział w szkoleniach i studiach jest bezpłatny.

Jest to już trzecia taka inicjatywa Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Poprzednie projekty: „Sprawny samorząd- lepsza Polska” oraz „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów” zakończyły się sukcesem i cieszyły dużym zainteresowaniem.

 

Informacje dotyczące projektu: tel/fax 85 874 43 42, 85 732 37 00, kom. 512 703 984, e-mail: projekty@zgwwp.org.pl
Adres biura projektu ZGWWP: 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 1

Back To Top