skip to Main Content

STATUT 

ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2022r.

 

 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem o zasięgu wojewódzkim.

§ 2.[1] 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar gmin będących członkami Stowarzyszenia.

2. Realizując swoje cele Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą Związku jest Białystok.

§ 4. 1. Związek może powoływać swoje przedstawicielstwa w formach najbardziej dostosowanych do swoich potrzeb i okoliczności.

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Szczegółowy przedmiot działalności gospodarczej określi Zarząd w drodze uchwały.

§ 5. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6. Związek posługuje się pieczęcią podłużną z napisem „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

Rozdział 2.
CELE ZWIĄZKU

 

§ 7.[2] Celem Związku jest wspieranie idei samorządności terytorialnej, obrona wspólnych interesów gmin wiejskich, dążenie do ich społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym również wspieranie działalności naukowej i oświatowej oraz kulturalnej, a także kultury fizycznej i  sportu.

§ 8. Związek reprezentuje interesy gmin oraz ich mieszkańców.

§ 9. Związek realizuje swoje cele poprzez:

 • zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin w skali krajowej;
 • prowadzenie działalności wydawniczo-informacyjnej;
 • delegowanie swoich przedstawicieli do organów państwowych i społecznych;
 • 4)inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
 • organizowanie kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych;
 • wymianę doświadczeń w zakresie  zadań realizowanych przez gminy wiejskie;
 • podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego;
 • obronę praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek;
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi gmin wiejskich województwa podlaskiego;
 • [3]podejmowanie działań wspierających rozwój gmin we wszystkich dziedzinach ich działalności, w tym także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki,  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • [4] podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • [5]promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych;
 • [6]wspieranie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • [7]podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  współpracy między społeczeństwami;
 • [8]podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Związku.

 

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10.1. Członkami Związku mogą być wszystkie gminy wiejskie, również te, które posiadają wspólne organy z gminą o charakterze miejskim oraz miasta bez obszarów wiejskich do 20 000 mieszkańców.

 1. Warunkiem przyjęcia do Związku jest przedstawienie uchwały rady gminy o przystąpieniu do Związku.

 

§ 11. Członkom przysługuje:

 1. prawo do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym z głosem stanowiącym;
 2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku;
 3. prawo do zgłoszenia wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał;
 4. prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku na zasadach określonych przez Zarząd;
 5. prawo zwracania się do organów Związku w każdej sprawie, która dotyczy prawa samorządowego oraz problemów rozwojowych jego gminy, a organy Związku zobowiązane są do zajęcia stanowiska w wymienionych sprawach zgodnie z ich wewnętrznymi regulaminami.

 

§ 12. Członkowie Związku zobowiązani są do:

 1. działania zgodnie z przepisami Statutu;
 2. aktywnego udziału w pracy jego organów;
 3. płacenia składek związkowych, których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie Ogólne proporcjonalnie do liczby ludności w gminie.

 

§ 13.1. Członkostwo ustaje wskutek:
1). wystąpienia członka ze Związku;
2). wykreślenia członka ze Związku.

 1. Ustanie członkostwa powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Związku wobec członka.
 2. W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd do uregulowania zobowiązań w stosunku do Związku.
 3. W razie ustania członkostwa składki członkowskie przepadają na korzyść Związku.

 

§ 14. 1. Wystąpienie ze Związku dokonuje się w terminie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Związku,
licząc od   końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

2. Wystąpienie ze Związku Zarząd potwierdza uchwałą.

 

§ 15.1. Wykreślenie członka ze Związku może nastąpić w przypadku:

             1) gdy członek ze swej winy przez okres dłuższy niż jeden rok nie utrzymuje więzi ze Związkiem;

2) gdy członek zalega z płaceniem składek członkowskich mimo pisemnego wezwania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

3) gdy członek w poważny sposób narusza dobre imię Związku.

2. Decyzje o wykreśleniu członka ze Związku podejmuje Zarząd w formie uchwały.

3. Od uchwały o wykreśleniu członka ze Związku przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia.

 

 

Rozdział 4.
ORGANY ZWIĄZKU

§ 16.1. Organami Związku są:

1) Zgromadzenie Ogólne;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Zgromadzenie Ogólne może powołać inne komisje.

3. [9] Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odpowiada kadencji rad gmin.
Wybór nowych organów Związku powinien nastąpić po wyborze przedstawicieli członków, możliwie w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęci
nowej kadencji rad gmin.

 

§ 17.1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.

 1. Gminy – członkowie Związku są reprezentowane w Zgromadzeniu Ogólnym przez wójtów lub burmistrzów, lub w ich zastępstwie inne upełnomocnione pisemnie osoby.
 2. Każdemu członkowi Związku przysługuje w Zgromadzeniu Ogólnym 1 głos.

 

§ 18.1.

 1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Ogólne co najmniej raz do roku w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok (sesja absolutoryjno-budżetowa). Drugi termin Zgromadzenia Ogólnego wyznacza się razem z pierwszym terminem, ale nie wcześniej niż po upływie 60 min. pierwszego terminu.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być zwoływane przez Zarząd w każdym czasie.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwoływać nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne także:
  1. na żądanie 1/5 członków Związku;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. gdy liczba członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej spadnie do połowy ogólnej liczby członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 4. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w trybie ust. 3 i 4 zwołuje Zarząd w terminie półtora miesiąca od daty otrzymania żądania lub stwierdzenia obniżenia liczebności organów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym stwierdziła fakt niedotrzymania terminu przez Zarząd.
 7. W przypadku gdy Zgromadzenie Ogólne zwołane w sposób określony w ust. 1 nie było władne do podejmowania uchwał z powodu braku quorum, o którym mowa w § 20 ust. 1, Zarząd wyznacza nowy termin posiedzenia. W takiej sytuacji Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały, jeśli w jego posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.

 

§ 19.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej jeden miesiąc przed terminem obrad.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
 3. Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego przygotowuje Zarząd.
 4. Członkowie Zarządu mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem pisemnie co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
 5. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego powinien być podany pisemnie do wiadomości członków Związku na 3 dni przed terminem obrad.
 6. Za zgodą zwykłej większości Zgromadzenia Ogólnego poszerzenie porządku obrad jest możliwe do momentu jego przyjęcia.
 7. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

§  20.

 1. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.
 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 21.

 1. Głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem wyborów do organów Związku.
 2. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

 

§ 22.

1. Obrady Zgromadzenia Ogólnego prowadzi Przewodniczący każdorazowo wybierany spośród przedstawicieli gmin.

 1. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zgromadzenia Ogólnego
 2. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą w Związku.
 3. [10]Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1) przyjmowanie kierunków działania Związku oraz kształtowanie działalności programowej Związku;

2) uchwalanie Statutu Związku lub jego zmiany;

3)  uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu i Komisji;

4) powoływanie stałych i doraźnych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej Związku;

5) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego oraz członków Zarządu i komisji;

6) uchwalanie budżetu Związku;

7) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi  z tego tytułu;

8) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i opłat od członków;

9) ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu i komisji;

10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 1. a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości;
 2. b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 3. c) tworzenia, likwidacji i reorganizacji jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek;

11) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka Związku i rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku, dotyczących działalności Związku lub jego organów;

12) podejmowanie uchwał o postawienie Związku w stan likwidacji.

 

§ 23. [11]

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres kadencji, spośród przedstawicieli gmin członkowskich posiadających bierne prawa wyborcze..
 2. Wyborów członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 3. Tryb przeprowadzenia wyborów członków Zarządu określa ordynacja wyborcza, uchwalana przez Zgromadzenie Ogólne.
 4. Po upływie kadencji ustępujący Zarząd Związku pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Związku.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją..

 

§ 24.[12]

 1. Przewodniczącego Zarządu wybiera się spośród przedstawicieli gmin członkowskich uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym, na okres kadencji, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, § 20 ust. 1 i § 18 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 2. Kadencja Przewodniczącego Zarządu rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Zarządu lub wyboru go przez Zgromadzenie Ogólne i upływa z dniem upływu kadencji Zarządu. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Przewodniczącego Zarządu.
 3. Przewodniczący Zarządu Związku kieruje pracą Zarządu Związku z pomocą Wiceprzewodniczących.
 4. Zarząd wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 5. 5.[13] Statut, dokumenty o charakterze programowym, umowy o współpracę, umowy o pracę i inne dokumenty w imieniu Związku podpisuje Przewodniczący Zarządu samodzielnie albo Wiceprzewodniczący Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

 

§ 25.[14]

 1. 1. Zgromadzenie Ogólne odwołuje Zarząd lub poszczególnych jego członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Związku.
 2. Ustanie członkostwa w Zarządzie Związku następuje w wyniku:
 • śmierci członka Zarządu;
 • rezygnacji członka Zarządu.

 

§ 26.

 1. Zarząd może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jego składu.
 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów głos Przewodniczącego jest decydujący.
 3. Członkowie Zarządu i członkowie komisji powoływanych przez Zgromadzenie Ogólne pełnią swe funkcje honorowo. Pobierają oni jedynie diety lub ryczałt za udział w posiedzeniach w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Ogólne oraz zwrot kosztów podróży.

 

§ 27.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Kieruje działalnością Związku i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Ogólnym.
 2. [15]Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz;
 • realizacja uchwał Zgromadzenia Ogólnego i kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie z celami statutowymi;
 • przyjmowanie i wykreślanie członków Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 • zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego i ustalanie porządku jego obrad;
 • przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia Ogólnego oraz określanie sposobu ich wykonywania;
 • uchwalanie planów pracy Związku;
 • wykonywanie budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;
 • gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Związku;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
 • przyjmowanie darowizn i zapisów;
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek, emitowanie obligacji – na zasadach określonych przez Zgromadzenie Ogólne;
 • określanie sposobu wykorzystywania nazwy i logo Związku;
 • koordynacja działalności Związku i organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Związku;
 • delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy;
 • powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Związku;
 • uchwalanie regulaminów pracy Biura Związku;
 • realizacja zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.

§ 28.

 1. Zarząd określa szczegółowe zasady i tryb swojej pracy.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu. Na żądanie czterech członków Zarządu, zawierające wskazanie porządku obrad, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu miesiąca od daty otrzymania żądania. O terminach posiedzeń Zarządu Przewodniczący informuje Komisję Rewizyjną.

 

§ 29.

 1. Zarząd może powoływać komisje i grupy robocze dla realizacji zadań Związku.
 2. Komisje i grupy robocze są powoływane dla zbadania określonej sprawy. Uchwała Zarządu o powołaniu komisji określa odpowiednio przedmiotowy zakres jej działalności, jej skład oraz termin ukończenia jej prac.
 3. Komisje i grupy robocze mogą zwracać się do członków Związku o udzielenie informacji lub przedstawienie dokumentów, dotyczących spraw będących przedmiotem zainteresowania komisji.
 4. Komisje i grupy robocze przekładają sprawozdanie Zarządowi.

 

§ 30. Przewodniczący nadzoruje działalność dyrektora Biura Związku.

 

§ 31.

 1. Dyrektor Biura Związku jest kierownikiem Zakładu Pracy (w rozumieniu Kodeksu Pracy) w odniesieniu do Biura Związku.
 2. W przypadku niepowołania Dyrektora Biura Związku funkcję kierownika Zakładu Pracy pełni Przewodniczący Zarządu w odniesieniu do Biura Związku.

 

§ 32.

 1. 1. Zgromadzenie Ogólne wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
 3. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przez Zgromadzenie Ogólne przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 4. Nie można łączyć funkcji Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.

 

§ 33.

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Zarządu, zwłaszcza pod względem celowości gospodarowania w zakresie działalności finansowej Zarządu, jak również zgodności podejmowania zadań z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego i postanowieniami Statutu;
  2. sporządzanie rocznych sprawozdań za dany rok finansowy oraz formułowanie wniosków w sprawach absolutorium dla Zarząd
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 

Rozdział 5.
MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

 • 34.1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.
 1. Dochodami Związku są:
 • składki i opłaty członkowskie;
 • darowizny, spadki i zapisy;
 • dotacje;
 • dochody z majątku Związku;
 • dochody z działalności Związku;
 • dochody z ofiarności publicznej.

3.[16] Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządzania mieniem składają Przewodniczący Zarządu lub Wiceprzewodniczący Zarządu oraz jeden członek Zarządu.

 

 • 35.1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji organów Związku. Budżet uchwala Zgromadzenie Ogólne bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym.
 1. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Związku do dysponowania funduszami Związku do wysokości określonej przez Zarząd w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura.
 2. Z rocznych nadwyżek przychodów nad kosztami działalności Związku tworzony jest fundusz statutowy. Roczne nadwyżki kosztów nad przychodami z działalności Związku umniejszają fundusz statutowy. Zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego następują corocznie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych i uchwaleniu budżetu.

 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 

 • 36.1. Likwidacja Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli ogólnej liczby członków Zgromadzenia Ogólnego.
 1. Po rozliczeniu wierzytelności i długów Związku, majątek Związku ulega podziałowi pomiędzy wszystkich członków, proporcjonalnie do sumy składek wniesionych przez każdego członka Związku w całym okresie jego członkostwa.
 2. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego o likwidacji Związku określa sposób dokonania rozliczeń wierzytelności i długów Związku.

 

 • 37. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia Ogólnego.
 • 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają  przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

[1] w brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XXI/25/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł życie z dniem 14 września 2017 r.

[2] j.w.

[3] w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit. a uchwały nr XXI/25/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł życie z dniem 14 września 2017 r.

[4] dodany przez § 1 pkt 3 lit. b  uchwały nr XXI/25/17 z dnia w sprawie zmiany  Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł w życie z dniem 14 września 2017 r.

[5] j.w.

[6] j.w.

[7] j.w.

[8] j.w.

 

[9] w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 1  uchwały nr XXVI/44/22 z dnia  28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia  2022 r.

[10] w brzmieniu ustalonym przez §1pkt 4 uchwały nr XXI/25/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł życie z dniem 14 września 2017 r.

 

[11] w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 2  uchwały nr XXVI/44/22  z dnia  28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2022 r.

.

[12] w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3lit. a uchwały nr  XXVI/44/22 z dnia  28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia  2022 r.

[13] w brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 lit b uchwały nr XXVI/44/22 z dnia  28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł w życie z dniem 28 kwietnia  2022 r.

 

[14] w brzmieniu ustalonym przez §1pkt 5  uchwały nr XXI/25/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł życie z dniem 14 września 2017 r.

[15] w brzmieniu ustalonym  przez §1pkt 6  uchwały nr XXI/25/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł życie z dniem 14 września 2017 r.

 

[16] w brzmieniu ustalonym  przez §1pkt 7  uchwały nr XXI/25/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, który wszedł życie z dniem 14 września 2017 r

 

Back To Top