skip to Main Content

Dostępność cyfrowa

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zgwwp.org.pl

Data publikacji strony internetowej:  2012-06-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

– Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

–  Niektóre informacje zamieszczone są postaci skanów lub plików graficznych – Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

– Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Deklarację  sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: biuro@zgwwp.org.pl lub  dzwoniąc na numer telefonu 085/732-37-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Związek Gmin Wiejskich Województwa znajduje się w budynku przy ulicy Świętojańskiej 24 w Białymstoku i zlokalizowany jest na  I piętrze. Do lokalu prowadzą schody, na których zamontowane są poręcze. W budynku nie ma windy.  

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres: biuro@zgwwp.org.pl

• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 85 7323700

• listownie      

Back To Top