skip to Main Content

O Związku

Mija obecnie 20 rok działalności Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Jesteśmy organizacją zrzeszającą gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 20 000 mieszkańców z terenu województwa podlaskiego.
Podstawowym celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należy 96 gmin (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji z Wojewodą Podlaskim, Zarządem Województwa Podlaskiego oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak też działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin.

Co robimy?

 • zajmujemy stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin w skali regionalnej i krajowej;
 • uczestniczymy w pracach instytucji i komisji działających na rzecz samorządu lokalnego oraz wspomagających rozwój obszarów wiejskich;
 • inicjujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;
 • organizujemy kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych;
 • podejmujemy działania na rzecz środowiska naturalnego;
 • bronimy praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek;
 • organizujemy wspólne wystawy w celu promocji produktów regionalnych.

Efekty działalności Związku

 • wypracowaliśmy kilkadziesiąt stanowisk w kluczowych sprawach dla gmin;
 • przedstawionych zostało kilkaset opinii prawnych do projektów ustaw;
 • kilkadziesiąt wystąpień reprezentantów Związku w trakcie spotkań z przedstawicielami Parlamentu i Rządu, Wojewodą Podlaskim oraz organami Samorządu Województwa Podlaskiego;
 • zainicjowaliśmy projekty wspomagające działalność gmin wiejskich;
 • wydaliśmy Album „XX lat samorządności w województwie podlaskim. Nasze małe Ojczyzny”;
 • wydaliśmy Album „500 wydarzeń na 500 lat, Jubileusz Województwa Podlaskiego Naszych Małych Ojczyznach”;
 • organizowaliśmy szkolenia, konferencje, wystawy, m.in.:
 • 2-letni samorządowy kurs języka angielskiego dla pracowników gmin (685 przeszkolonych osób);
 • Kurs języka angielskiego finansowany ze środków UE zakończony egzaminem TELC (300 przeszkolonych osób);
 • Szkolenia w ramach projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska” (456 przeszkolonych osób w 11 rodzajach szkoleń);
 • Studia podyplomowe w ramach projektu „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów”(130 osób otrzymało dyplom ukończenia studiów);
 • 19 szkół podstawowych (1927 uczniów, 219 nauczycieli) otrzymało wsparcie w ramach projektu „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie rozwoju uczniów szkół wiejskich”;
 • Podniesienie jakości i sprawności 60 urzędów w ramach projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”: przeszkolono 390 osób z 16 rodzajów, 61 osób otrzymało dyplom ukończenia studiów podyplomowych, 5 urzędów uzyskało Europejskie Wyróżnienie – zaangażowanie w doskonalenie przyznawane przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością EFQM, powstał raport „Potrzeby szkoleniowe kadr podlaskich urzędów administracji samorządowej – diagnoza”;
 • Podlaskie Gminy Wiejskie w Białymstoku, Warszawie, Wilnie;
 • Targi Smaków Podlasia.

Wszystkie cele Związku są realizowane tym efektywniej im liczniej gminy wiejskie będą zrzeszone w jego strukturach. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zaangażowanie nowych gmin w działalność Związku.

Zapraszamy do współpracy!

Back To Top