skip to Main Content
Wkrótce Ruszą Usługi IPodlaskie.pl

Wkrótce ruszą usługi iPodlaskie.pl

Gminy wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wkrótce ruszą usługi iPodlaskie.pl. W 36 gminach województwa podlaskiego ruszą e-usługi pod szyldem iPodlaskie.pl

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest prężnie działającym stowarzyszeniem zrzeszającym   96 gmin. Przewodniczącym Zarządu Związku jest wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć.

Celem stowarzyszenia jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie problemów tego środowiska, a także współdziałanie z gminami celem  podniesienia ich dobrobytu kulturalnego i materialnego. Wśród szeregu działań jakie podejmuje jest też dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców  poprzez wdrażanie nowych technologii, edukację, poprawę bezpieczeństwa i dobrą współpracę urzędów gmin z mieszkańcami.

Postępująca dziś szybko  powszechna cyfryzacja jest nieodzownym narzędziem  umożliwiającym  instytucjom osiągnięcie większej szybkości, efektywności oraz poprawę jakości świadczonych usług. Dzięki niej dokumenty  mogą być dostępne z każdego miejsca i w każdym czasie . Dlatego też Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego idąc z duchem czasu rozpoczął starania o wdrożenie w stowarzyszonych gminach projektu rozwoju usług on-line.

W efekcie tych działań na terenie 36 gmin będących członkiem Związku ruszył współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt rozwoju e-usług o wartości 14 287 293,12 PLN pn. „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” .Skierowany  jest on  do wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie przystępujących do tej innowacji gmin. Głównym celem projektu jest poprawa komfortu załatwiania spraw urzędowych oraz optymalizacja jakości świadczenia usług, zwiększenie ich dostępności i bezpieczeństwa oraz wdrożenie nowych technologii.

Docelowo z  realizacji projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale też  pracownicy urzędów.  

Już wkrótce dzięki wspomnianemu projektowi w łatwy i bezpieczny sposób  interesanci mogą za pomocą portalu oraz aplikacji ipodlaskie.pl skorzystać z 21  e-usług w zakresie gospodarki przestrzennej,  komunikacji z urzędem oraz podatków i opłat lokalnych.

W zakładce  gospodarka przestrzenna zainteresowane osoby będą mogły przejrzeć plany zagospodarowania przestrzennego, złożyć wniosek  o uproszczony wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek  o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,  wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W zakładce  komunikacja z urzędem pojawi się harmonogram odpadów komunalnych, informacje o stanie czystości powietrza, komunikaty publiczne. Można tu będzie również zadać pytanie do wójta lub burmistrza i zgłosić problem.

W zakładce podatki i opłaty lokalne petenci będą mogli złożyć deklarację na podatek leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, a także   na podatek rolny. Złożyć informację o gruntach, informację o lasach, informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklarację gospodarki odpadami.  

Na stronach portalu użytkownicy znajdą również szereg aktualnych informacji z regionu, przejdą bezpośrednio na strony Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego będą mogli też korzystać z Portalu Pacjenta , Usług dla rolnika.

Sposób korzystania ze strony ipodlaskie.pl został będzie szeroko rozpropagowany wśród jego docelowych użytkowników. Sam portal zaś w sposób jasny i intuicyjny prowadzi petenta zgodnie z jego potrzebami, umożliwiając w prosty sposób załatwienie urzędowej sprawy.

Przewiduje się, że niektóre beneficja wynikające  z użytkowania portalu ipodlaskie.pl będą widoczne natychmiastowo, a część  zostanie osiągnięta długoterminowo. Do licznych korzyści wynikających z wprowadzenia programu e-usług będą należeć : 

łatwiejszy i możliwy przez całą dobę dostęp do usług publicznych, zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług, pozytywny wpływ na środowisko  poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, obniżenie kosztów administracji,  zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek, zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%, podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową m.in. poprzez wprowadzenie  monitoringu usług i zadowolenia klientów z poziomu świadczonych usług, zwiększenie  atrakcyjności regionu dla inwestorów, zwiększenie poziomu wiedzy o możliwościach zastosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, stworzenie infrastruktury umożliwiającej dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego i wprowadzanie kolejnych e-usług, a także możliwość włączenia kolejnych gmin do platformy monitorowania i promocji e-usług  wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, szkoleń i współpracy oraz poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19.

Poniżej przedstawiamy jednostki samorządu terytorialnego, które zdecydowały się wdrożyć w swych urzędach  nowoczesne rozwiązania obsługi mieszkańców. Są to gminy:  Bielsk Podlaski, Brańsk, Czyżew, Grajewo, Gródek, Jasionówka, Jaświły,  Juchnowiec Kościelny, Kulesze Kościelne, Mały Płock, Michałowo, Mońki, Narewka, Nowinka, Orla, Piątnica, Raczki, Rudka, Rutki, Stawiski, , Szczuczyn, Szepietowo, Szudziałowo, Śniadowo, Tykocin, Turośń Kościelna, Klukowo, Przytuły, Suwałki, Wąsosz, Wysokie Mazowieckie, Wyszki, Zabłudów, Zambrów, Zbójna oraz miasto Brańsk.                                                                                                                                                                                                                                                   

Dzięki staraniom Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  mieszkańcy i przedsiębiorcy z powyższych gmin  będą mogli zatem oszczędzając czas i pieniądze o każdej porze dnia i nocy załatwiać większość spraw bez konieczności stawiania się w urzędzie, dokonać niezbędnych opłat, a także uzyskać różnorakie,  aktualne informacje z gminy i województwa.

                    Warto w tym miejscu przytoczyć  słowa  Wójta Gminy Turośń Kościelna i zarazem  Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  Grzegorza Jakucia. Udzielił on wywiadu opublikowanego w 2022 r. , w wydaniu specjalnym magazynu „Ozeon”.  W wywiadzie tym podkreślił , że wdrożenie e-usług może znacząco zwiększyć komfort załatwiania urzędowych spraw i przynieść realne oszczędności. Okres pandemii   uświadomił bowiem wszystkim, iż wprowadzenie systemu usprawnień w zakresie dostępu do urzędu oraz świadczonych przez niego usług ,to dzisiaj konieczność. Pomysł projektu pn. „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” powstał zatem celem ułatwienia obywatelom  dostępności do urzędów, a także z powodu szybko postępującej cyfryzacji  społeczeństwa. Przewodniczący zaznaczył też, że Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wykorzystał nadarzającą się okazję gdy ogłoszono konkurs w ramach działania 8.1. Zapytano wtedy wszystkie gminy należące do Związku o chęć uczestnictwa w nim  i w odpowiedzi zgłosiło się 36 gmin chętnych do partycypowania w  przedsięwzięciu. Otrzymane dofinansowanie pozwala na  spełnienie  założeń projektowych, a usługi cyfrowe nie tylko ułatwią załatwienie spraw przez  mieszkańców gmin, ale także usprawnią organizację i funkcjonowanie urzędów. Przyniosą też pozytywne efekty pod kątem ochrony środowiska np. poprzez zmniejszenie ilości zużytego papieru. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt łatwiejszego dostępu do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych przez osoby z niepełnosprawnością. Ważną rolę we wdrażanych  udogodnieniach grają też  pozyskani partnerzy, wśród których jest  Politechnika Białostocka.

Podsumowując działania Związku  mają na celu pomoc zwykłym ludziom łatwiej i szybciej  poruszać się w urzędowych realiach.

Ponadto według Grzegorza Jakucia kluczowymi działaniami  realizowanymi w projekcie są: stworzenie infrastruktury teleinformatycznej,  szkolenia dla około 500 pracowników administracji samorządowej podnoszące ich kompetencje oraz  promocje i zachęcenie do szerokiego korzystania z nowych rozwiązań. Po zakończeniu projektu, na bazie zdobytego doświadczenia i wypracowanych rozwiązań, ZGWWP zamierza też stworzyć Centrum Kompetencyjne , które będzie służyło jako specjalistyczna platforma do wprowadzenia monitoringu e-usług.

Uruchomienie ipodlaskie.pl jest zaplanowane na początek 2024 roku. Będziemy zachęcać mieszkańców i przedsiębiorców do zapoznania się z nowymi e-usługami i skorzystania z  ulepszeń jakie daje ta platforma. 

Back To Top