skip to Main Content

Organizacja Związku

Organami Związku są:

 • Zgromadzenie Ogólne,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Zgromadzenie Ogólne

 • kształtuje działalność programową Związku
 • uchwala Statutu Związku, regulamin obrad Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji wyborczej i dokonuje w nich zmian
 • wybiera i odwołuje przewodniczącego Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków oraz członków Komisji Rewizyjnej
 • uchwala budżet Związku
 • uchwala wysokości i terminy płatności składek członkowskich i opłat od członków
 • przyjmuje sprawozdania przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną
 • ustala wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasady zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu i Komisji
 • rozpatruje odwołania członków Związku od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka Związku oraz rozpatruje skargi i zażalenia członków Związku, dotyczące działalności Związku lub jego organów
 • podejmuje uchwały w sprawie likwidacji Związku

Komisja Rewizyjna

 • kontroluje działalność Zarządu, zwłaszcza pod względem celowości gospodarowania w zakresie działalności finansowej Zarządu, jak również zgodności podejmowania zadań z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego i postanowieniami Statutu
 • sporządza roczne sprawozdania za dany rok finansowy oraz formułuje wnioski w sprawach absolutorium dla Zarządu

Zarząd Związku

 • realizuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego i kieruje całokształtem działalności Związku zgodnie z celami statutowymi
 • przygotowuje projekty uchwał na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego
 • przyjmuje i wykreśla członków Związku
 • gromadzi środki finansowe i inne zasoby niezbędne do realizacji zadań Związku
 • zarządza majątkiem i funduszami Związku
 • nabywa i zbywa nieruchomości, przyjmuje darowizny i zapisy, zaciąga pożyczki, emituje obligacje – do wartości i w przypadku określonym przez Zgromadzenie Ogólne
 • reprezentuje Związek na zewnątrz
 • uchwala plan prac Związku oraz budżet na okresy roczne i nadzoruje ich realizację
 • zwołuje Zgromadzenia Ogólne i przygotowuje projekt porządku obrad
 • sporządza sprawozdania z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkłada je Zgromadzeniu Ogólnemu
 • podejmuje uchwały w sprawach członkowskich
 • ustala wysokości składek członkowskich
 • nadzoruje i koordynuje działalność Związku i organizuje w tym celu współpracę z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Związku
 • deleguje przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz podpisuje umowy i porozumienia o współpracy
 • mianuje i odwołuje dyrektora Biura Związku
 • uchwala regulamin pracy Biura Związku
 • określa sposób wpłacania składek członkowskich
 • realizuje zadania niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji innych organów Związku

Biuro Związku

 • zapewnia pełną obsługę finansowo-księgową, administracyjną i techniczną działań organów Związku
 • jest odpowiedzialne za prawidłowe kontakty pomiędzy Zarządem Związku a należącymi do Związku gminami
 • informuje, poprzez swoje wydawnictwa, o działaniach podejmowanych przez Związek
 • koordynuje działalność doradczą, szkoleniową, promocyjną Związku
Back To Top