skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 7 lipca 2011 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 3 czerwca 2011 r. w spraw,e dofinansowania budowy dróg lokalnych, uprzejmie informuję, co następuje.
Uzasadnieniem podjęcia przez Radę Ministrów w październiku 2008 r. uchwały ustanawiającej program wieloletni pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011″ wsparcie w latach 2009 – 2011   środkami budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przebudową, budową lub remontami sieci dróg lokalnych,   będących   ważnym   elementem  poprawy  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym , czynnikiem   podnoszenia   atrakcyjności   gospodarczej   terenów   i   zwiększania   komfortu   życia mieszkańców poprzez wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych , gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych,    prowadzące    do    zwiększenia   dostępność,    lokalnych    ośrodków gospodarczych.
Przez okres trwania programu w kolejnych latach budżetowych zabezpieczono łącznie kwotę 3 mld zł, co jak należy sądzie w znacznym stopniu zaspokoiło potrzeby jednostek samorządu terytorialnego w wyżej wymienionym zakresie (o czym mowa jest również w załączonym stanowisku Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego).
Zgodnie z uchwałą powołującą przedmiotowy program wieloletni, bieżący rok budżetowy jest ostatnim rokiem jego realizacji co oznacza, iż po 2011 r. wygasa tytuł do uwzględnienia, w kolejnym roku środków na objęte nim działania w wysokości dotychczasowego poziomu dofinansowania z budżetu państwa.
Pomimo tego Rząd uznał za zasadne wyasygnowanie ze środków budżetu państwa kwoty 200 min zł na dofinansowanie w 2012 r. zadań polegających na budowie dróg lokalnych. Decyzja w tym zakresie jest wyrazem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji przedsięwzięć, które w wielu  przypadkach   nie  mogłyby  być  wykonane  bez  udziału  środków budżetowych.
W świetle powyższego nie można zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w przekazanym stanowią Związku Gmin, iż w 2012 r. nastąpi ograniczenie wydatków na przedmiotowy cel.

 

Z up. Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu
Hanna Maiszczyk

Back To Top