skip to Main Content
XXVI Forum ZGWWP

XXVI Forum ZGWWP

W dniach 6-7 czerwca 2013 r. odbyło się w Gawrych Rudzie XXVI Forum ZGWWP, w którym uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz zaproszonych gości,

wśród nich m.in.: Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm RP, Dariusz Piontkowski Poseł na Sejm RP, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, Mieczysław Kazimierz Baszko Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Podczas Forum Pan Mirosław Lech Przewodniczący Zarządu ZGWWP zaprezentował Album „500 wydarzeń na 500 lat. Jubileusz Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach” wydany przez ZGWWP z okazji obchodów 500-lecia naszego województwa. Zawiera on krótką 2-stronicową prezentację 110 samorządów województwa podlaskiego, czyli wszystkich potencjalnych członków ZGWWP. Album prezentuje bogactwo i potencjał gmin w zakresie kultury, jak również działania poszczególnych samorządów związanych z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych w ramach obchodów jubileuszu. Zapraszamy do obejrzenia stron albumowych zawierających gminy członkowskie Związku.
Podczas obrad Pani Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grzegorz Stelmaszek Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przekazali informacje o realizacji projektu budowy sieci szerokopasmowej na terenie województwa podlaskiego. Pani Elżbieta Filipowicz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiła założenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które niestety nie są korzystne. W nowej perspektywie nie przewiduje się wsparcia infrastruktury wodno-ściekowej. Fakt ten dziwi tym bardziej, że zakładane jest dofinansowanie infrastruktury handlowej, która ze względu na pilność innych potrzeb nie cieszyła się zainteresowaniem. Przeniesienie wsparcia inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową do Polityki Spójności jest błędem, gdyż może doprowadzić do zaniku tych jakże potrzebnych przedsięwzięć na słabiej niż miasta zaludnionych obszarach wiejskich. Niepokoi również wyeliminowanie w PROW 2014-2020 prac melioracyjnych. Należy wątpić, że w Regionalnych Programach Operacyjnych wydzielone zostaną na ten cel znaczące środki biorąc pod uwagę, że gospodarowanie wodami Marszałkowie realizują jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z założeń  nowego Programu wynika, że jego wsparcie dla tak niezbędnej infrastruktury technicznej wsi ogranicza się do infrastruktury handlowej, odnowy wsi i działań Lidera oraz niedookreślonej infrastruktury małej skali. Z zadowoleniem przyjmujemy ujęcie dróg lokalnych, ale niepokoi fakt, iż musi to zaakceptować Komisja Europejska. W przypadku jej braku drogi lokalne nie mogą liczyć na żadne środki unijne i w takim przypadku niezbędny jest duży, wieloletni program narodowy finansujący ich budowę. Uznajemy zasadność przeniesienia do Polityki Spójności wsparcia działań z zakresu gospodarki odpadami, rozwoju odnawialnych źródeł energii i internetu szerokopasmowego. Popieramy również planowane zastosowanie tzw. pogłębionej regionalizacji Programu. Postulujemy analizę zasadności zapowiadanego przeniesienia aż 25% środków Filaru II do I, gdyż o wiele bardziej prorozwojowe dla obszarów wiejskich są w tej chwili inwestycje w infrastrukturę techniczną. Uważamy, że dla dobra tych obszarów PROW 2014-2020 nie może całkowicie odejść od dofinansowania wiejskiej infrastruktury technicznej i należy ująć w Programie znaczne środki (porównywalne do poprzedniego Programu) co najmniej na inwestycje wodno-ściekowe i melioracje. Rząd powinien zapewnić gminom wiejskim środki z Polityki Spójności w Regionalnych Programach Operacyjnych na realizację inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę techniczną,  wystarczających na wykonanie niezbędnych zadań. Następnie odbyła się debata na temat wdrażanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Pan Mieczysław Ilkowski zabrał głos w temacie elektrośmieci i zaproponował gminom bezpłatną organizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pan Antoni Tworkowski z Eko-Efektu omówił usługi z zakresu przygotowania kompleksowej dokumentacji, niezbędnej do wypełnienia przepisów i aplikowania o środki finansowe. Pan Marcin Hulak Dyrektor Zarządzający Level Eco przedstawił proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z Ustawą PZP. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Forum.

WYSTAWCY FORUM

Back To Top