Opublikowano w kategorii Zgromadzenia Ogólne, Zgromadzenia Ogólne.

W dniu 19 lutego 2016 r. odbyło się w  Hotelu Leśnym Białymstoku XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 100 przedstawicieli gmin członkowskich, nieczłonkowskich oraz gości. W czasie obrad delegaci przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu ZGWWP w roku 2015, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli budżet na rok 2016. Dyskutowano min. o realizacji programów operacyjnych, kierunkach zmian w RPO, o problemach z związanych z siecią internetową, o wprowadzanych i planowanych zmian ustawodawczych i strategicznych kierunków rozwoju poszczególnych polityk ( min. rozwoju obszarów wiejskich, oświata – 6 – latki, gimnazja, zmian Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty, wdrożenie Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- tzw. 500 +.

Wypracowano:

Stanowisko dotyczące „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Bilans

Rachunek wyników

informacja dodatkowa

sprawozdanie zarządu