skip to Main Content

Stanowisko w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

14 lutego 2014 r. wypracowano stanowisko w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej jego treść.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ze zdziwieniem i smutkiem przyjął drugi projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Stwierdzamy, że przy pracy nad Programem i późniejszych konsultacjach zlekceważone zostały uwagi i postulaty polskich samorządów wszystkich szczebli, mówiących jednym głosem o konieczności wsparcia przez PROW budowy podstawowej infrastruktury technicznej, czyli dróg lokalnych i przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych. Jest to podstawowy warunek dalszego rozwoju naszych obszarów wiejskich, gdyż potrzeby w tym zakresie w całym kraju (m.in. w województwie podlaskim) są wciąż ogromne. Sukces dotychczasowych działań infrastrukturalnych na wsi wynikał stąd, że gminy korzystały z solidnego wsparcia PROW a także z RPO, dzięki dobrze ustawionej linii demarkacyjnej. Informacje płynące z Ministerstwa Rolnictwa, że brak w/w wsparcia będzie zrekompensowany ze środków polityki spójności jest populizmem, gdyż ze wszystkich programów operacyjnych jedynym realnym i możliwym naszym partnerem będą Regionalne Programy Operacyjne, będące w dyspozycji województw, które na ten cel nie otrzymały żadnych dodatkowych kwot. Przecież dotychczas środki ujęte w RPO zawsze były w części przeznaczone na obszary wiejskie.
 Ponadto z aktualnej wersji Programu zostały także usunięte drogi lokalne zamieszczone w pierwszym projekcie PROW 2014-2020, mające się mieścić w definicji „infrastruktury małej skali”, przez co nawet cząstkowa próba interwencji w najpilniejsze potrzeby została zaniechana.
 Działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” skierowana jest głównie na dziedzictwo kulturowe, rekreację, turystykę, budowę targowic, a więc potrzeby nie wymieniane w wielu gminach na czołowych pozycjach. Jeśli zdaniem twórców projektu Programu takie przedsięwzięcia mają wpływać na rozwój lokalny, to alokacja środków na to Działanie jest zbyt mała, a poziom możliwego dofinansowania ustalony do 63,63%, powinien wynosić co najmniej 75%. Wynika to z ograniczonych możliwości angażowania środków własnych gmin oraz konieczności realizacji najpilniejszych zadań inwestycyjnych finansowanych wyłącznie ze skromnych samorządowych budżetów.
 Zbyt niska alokacja została także przewidziana na mający dobre doświadczenia program „Leader”.
 Apelujemy do Pana Ministra o wprowadzenie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 odpowiednich zmian, które faktycznie mogą pomóc w zmniejszeniu dysproporcji rozwojowych obszarów wiejskich z miejskimi. Warunkiem do tego niezbędnym jest ujęcie w Programie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i dróg lokalnych. Program przyjęty w obecnym kształcie, po raz pierwszy w historii nie wspierałby likwidacji oczywistych zapóźnień infrastrukturalnych polskiej wsi i byłby dostosowany bardziej do sytuacji obszarów wiejskich Europy Zachodniej niż naszego kraju.
 Jednocześnie wyrażamy swoje poparcie dla stanowisk w sprawie PROW 2014-2020 przyjętych przez:
– Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r.,
– Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r.
   

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech

Do wiadomości:
1. Sejm RP – Pan Krzysztof Jurgiel – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Senat RP – Pan Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Infrastruktury i Rozwoju
4. Pani Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w MRiRW
5. Pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek – Dyrektor Departamentu Rozwoju obszarów Wiejskich MRiRW
6. Parlamentarzyści z terenu województwa podlaskiego

Back To Top