Opublikowano w kategorii Aktualności.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, jest Przewodniczący Zarządu ZGWWP z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego możliwy jest za pośrednictwem danych kontaktowych administratora:

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 1. Świętojańska 24, 15-277 Białystok

tel. 85 732 37 00, e-mail: biuro@zgwwp.org.pl

 1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji działań statutowych określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Klient ma prawo żądać od Administratora:

–  dostępu do swoich danych osobowych,

–  sprostowania swoich danych osobowych,

–  usunięcia swoich danych osobowych,

–  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

– warunkiem prowadzenia działań w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i wynika z przepisów prawa;

– dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownika Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Mirosław Lech

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin

Wiejskich Województwa Podlaskiego