skip to Main Content
Projekt "Kształcenie Kadr Najlepszą Modernizacją Samorządów"

Projekt "Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów"

Projekt „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środków własnych JST.

 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów gmin z terenu województwa podlaskiego w zakresie prawa administracyjnego i prawa w administracji samorządowej. Cel został osiągnięty poprzez udział 130 pracowników z 64 urzędów samorządowych w studiach podyplomowych od grudnia 2008 r. do stycznia 2010 r. w w/w zakresie. Studia trwały dwa semestry, obejmowały 240 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów. Prowadzone były przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – wykonawcę wyłonionego w ramach zamówienia publicznego. Budżet projektu wyniósł 727 100 zł. Osoby uczestniczące w studiach opłacały jedynie 5% (300 zł) kosztów ich realizacji.

19 grudnia 2008 r. ZGWWP zorganizował w Białymstoku konferencję inaugurującą rozpoczęcie projektu „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.   pokaż

22 stycznia 2010 r. ZGWWP zorganizował w Białymstoku konferencję podsumowującą zrealizowany projekt „Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji, na której zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów.   pokaż

Back To Top