skip to Main Content

Akty prawne, które nałożyły na gminy nowe zadania bez adekwatnych środków

Akty prawne, które nałożyły na gminy nowe zadania bez adekwatnych środków (informacje podane przez gminy członkowskie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego):

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) – ponoszenie odpłatności za pobyt w domach  pomocy społecznej (miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza ok. 2 750 zł).
2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z Nr 125 poz. 842 z późn. zm.) – prowadzenie zespołów interdyscyplinarnych.
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2006r.  Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) – koszty obsługi świadczeń.
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. Zm.) – koszty obsługi świadczeń i postępowań alimentacyjnych.
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) – ponoszenie odpłatności za pobyt dziecka w placówkach.
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):
• zapewnienie wypłaty wynagrodzeń nauczycielom, po kolejnych podwyżkach,
• prowadzenie przedszkoli i punktów przedszkolnych,
• obowiązek dostosowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich, i zapewnienia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
• obowiązek zapewnienia wszystkich świadczeń nauczycielom zgodnie z katalogiem ustawy  w tym środków  na dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
• zapewnienie dowożenia dzieci i młodzież,
• konieczność zapewnienia 20 % kwoty przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.
8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1882 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – obowiązek wypłaty jednorazowych dodatków wyrównawczych; w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
9. Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r.  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) – wprowadziło obowiązek organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) – obowiązek organizacji miejsc zwyczajowo przyjętych do kąpieli- kąpielisk (badania wody, kwestie sanitarne).
11. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) – przejęcie przez gminy obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.
12. Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2002 r. Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) – obowiązek prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, który obejmuje m.in. obowiązek monitoringu fazy poeksploatacyjnej przez okres 30 lat.
13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) – przyjęcie corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności.
14. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim  (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) – utworzenie funduszu sołeckiego.
15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1059) – oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych (powiatowych, wojewódzkich i krajowych) znajdujących się na terenie gminy (obecnie jako zadanie własne gminy).
16. Ustawa z dnia 29 lipca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.  Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) – wyplata dodatków mieszkaniowych (obecnie jako zadanie własne gminy).
17. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) – tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu.
18. Ustawa z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) – uszczuplenie dochodów gmin.
19. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) – utrata dochodów przez gminę z tytułu podatku leśnego.
20. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) – organizowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
21. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) – od 2009 r. wypłata zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne.
22. Wyżej powołana ustawa znowelizowała również ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – ustanawianie i znoszenie pomników przyrody, utrzymanie form ochrony przyrody.
23. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 131 z późn. zm.) – badania i szkolenia kierowców OSP.
24. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 (Dz. U. Nr 30, poz. 131 z późn. zm.). – gmina jest płatnikiem VAT-u i jako podatnik teoretycznie posiada prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach. Możliwość wykorzystania tego prawa miałaby zasadniczy wpływ na finanse gmin. W rzeczywistości gmina jest końcowym płatnikiem podatku VAT.
25. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 005 r.  Nr31, poz. 266( Dz. U. Nr 30, poz. 131 z późn. zm.) – wypłata odszkodowań właścicielom lokali, których najemcy nie regulują czynszu, a którym z kolei gminy nie są w stanie zapewnić lokali socjalnych.
26. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akt wykonawczy do tej ustawy – obowiązek prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i domów w systemie teleinformatycznym. 
27. Art. 28 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)  -sporządzanie spisu rolników na wybory do izb rolniczych bez zapewnienia zwrotu kosztów poniesionych przez gminy.

Back To Top