skip to Main Content

Stanowisko w sprawie niespójności przepisów dotyczących pomocy państwa gospodarstwom rolnym dotkniętym skutkami suszy

ZGWWP dnia 20 września 2006 r. wysłał stanowisko Zarządów ZGWWP i PIR do Prezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Kaczyńskiego w sprawie procesu w związku z niespójnością przepisów dotyczących pomocy państwa udzielanej gospodarstwom rolnym dotkniętym skutkami suszy. Poniżej jego treść.

 

Wyrażamy stanowczy protest w związku z niespójnością przepisów dotyczących udzielania pomocy gospodarstwom rolnym dotkniętym skutkami suszy w wyniku czego znaczna część gospodarstw nie będzie mogła z niej skorzystać.
1.       Komisje dokonujące szacowania strat zostały powołane przez wojewodów na podstawie § 20 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.01.1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co ograniczyło ilość gospodarstw podlegających szacunkowi do gospodarstw zamierzających ubiegać się o kredyt preferencyjny. W związku z tym w szeregu gospodarstw nie został dokonany szacunek strat. Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy warunkuje otrzymanie pomocy wcześniej dokonanym szacunkiem strat.
2.       Rozporządzenie powyższe zawęża krąg gospodarstw mogących skorzystać z pomocy budżetu państwa do gospodarstw rolnych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, tzn. gospodarujących na co najmniej 1 ha przeliczeniowym. W województwie podlaskim jest szereg gmin gospodarujących na glebach lekkich V i VI klasy (np. gmina Zbójna, gdzie ponad 80% gospodarstw nie ma 1 ha przeliczeniowego przy średniej wielkości gospodarstwa w gminie 13 ha). Przy takim rozumieniu przepisów eliminuje się z pomocy rodziny rolnicze, najbardziej dotknięte suszą.
3.       Ponadto Komisje powołane zostały w czasie trwania żniw i nie były w stanie oszacować szkód we wszystkich uprawach. Skutkowało to zaniżeniem ogólnego wskaźnika w stosunku do całego gospodarstwa. W naszej ocenie szacunek powinien dotyczyć całości sołectwa.
4.       Zdziwienie budzi również zróżnicowanie wysokości pomocy dla rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo do 5 ha (500 zł) i rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo powyżej 5 ha (1000 zł).
5.       Do dnia dzisiejszego nie określono zasad pomocy gospodarstwom w zakupie materiału siewnego, chociaż mijają już terminy agrotechniczne siewu.
6.       Rząd informuje o możliwości pomocy poszkodowanym rolnikom również przez umorzenie podatku rolnego przez samorządy. Zgodnie z Ustawą o dochodach JST wszelkie umorzenia skutkują dla gmin pomniejszeniem subwencji w roku następnym. Każda klęska dotykająca mieszkańców gminy skutkuje pogorszeniem sytuacji ekonomicznej gminy i w przypadku klęski pomoc z budżetu państwa powinna dotyczyć również samorządów.
 
W związku z powyższym wnioskujemy o:
– zmianę przepisów dotyczących łagodzenia klęski suszy w roku bieżącym tak, by z tej pomocy mogli skorzystać wszyscy poszkodowani,
– obniżenie progu dochodowości dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy,
– opracowanie nowego systemu pomocy rolnikom dotykanych klęskami żywiołowymi z uwzględnieniem również gmin, na terenie których te klęski wystąpią,
– zwrot gminom z budżetu państwa w roku 2006 utraconych dochodów z tytułu umorzenia podatku rolnego rolnikom poszkodowanym przez klęskę suszy,
– zmianę Ustawy o dochodach JST znoszącej gminom negatywne skutki tych umorzeń w roku następnym.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.11.2006 r.   pokaż

Back To Top