skip to Main Content

Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

16 maja 2011 r. wypracowano stanowisko XXII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Poniżej jego treść.

Celem ochrony przyrody w Polsce jest zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.) przewiduje m.in., że władze lokalne stracą prawo veta w sprawie poszerzania granic parków narodowych. Nowelizacja ma ułatwić poszerzanie granic parków narodowych, a także tworzenie nowych.
Obecnie środki finansowe na utrzymanie parków są przekazywane ze specjalnej rezerwy budżetu. Problem w tym, że nie docierają na czas, a istniejące już parki narodowe nie mogą realizować nałożonych na nich zadań ochronnych. Nie posiadają bowiem pieniędzy nawet na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w parku, jak też zapłatę zobowiązań cywilnoprawnych. W takiej sytuacji poszerzanie granic parków, jak też zwiększanie ich liczby jest bezzasadne. Należy podkreślić, że stan przyrody na danym obszarze zależy w głównym stopniu od mieszkańców tych terenów. To dzięki nim mamy w Polsce najwięcej gatunków chronionych ptaków i zwierząt. Zrównoważony rozwój to również odpowiednia gospodarka rolna i leśna. Same zakazy i administracyjne poszerzanie granic nie ochroniłyby przyrody, gdyby zabrakło świadomości mieszkańców.
Dlatego też Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego popiera stanowisko Rady Gminy Narewka dotyczące obywatelskiego projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody. Zmiana art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody polegająca na pozbawieniu jednostki samorządu terytorialnego prawa współdecydowania o tworzeniu, poszerzaniu czy też likwidowaniu parków narodowych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego jest niecelowa. Przede wszystkim pozbawia samorządy możliwości poszukiwania kompromisu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska z aspiracjami i oczekiwaniami lokalnych społeczności. Formy i zakres ochrony przyrody powinny być rozstrzygane w drodze dialogu z udziałem przedstawicieli lokalnych społeczności, świata nauki, gospodarki jak i pozarządowych organizacji. Tak wypracowany kompromis będzie dobrze służyć zarówno społeczności jak też przyrodzie.

 


Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

 

Stanowisko otrzymali:
1. Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska
2. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP
3. Wojciech Piotr Szarama – Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
4. Parlamentarzyści województwa podlaskiego

 

Odpowiedź z Ministerstwa Środowiska   pokaż

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast