skip to Main Content

Uwagi do projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

ZGWWP dnia 14 listopada 2006 r. wysłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi Zarządów ZGWWP i PIR do projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Poniżej ich treść.

 

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej po przeanalizowaniu projektu ustawy  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, wnoszą  następujące uwagi:
 
Art. 12 –  wykreślić słowo „może”, w zdaniu „Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może, w drodze rozporządzenia (…), określić podział środków programu w ramach określonych działań (…) i zastąpić zdaniem: „Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia (…), podział środków programu w ramach określonych działań (…).
Dotychczasowy przebieg wydatkowania unijnych funduszy wyraźnie wskazuje, że zdecydowanie szybciej reagują na możliwość pozyskania potencjalnych środków gospodarstwa większe, w tym takie, które korzystają z pomocy prawnej i technicznej. Na taką pomoc stać jednak tylko gospodarstwa duże i bardzo duże. Ta sytuacja powoduje, że zdecydowanie szybciej składane są wnioski w województwach północnych i zachodnich. Stawia to w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji gospodarstwa rolne Polski południowej i  wschodniej. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy zamiast niwelować, jeszcze bardziej pogłębi różnice między regionami. Tylko wcześniejszy rozdział środków na koperty regionalne będzie przeciwdziałał dysproporcjom.
 
Art. 13 ust. 2 –  dodać ust.3 o treści: postanowień ust 2 nie stosuje się wobec wspólnot gruntowych.
W województwie podlaskim istnieją wspólnoty gruntowe, liczące kilkudziesięciu i więcej użytkowników. Realizacja przez nie wymogu art. 13 ust 2 utrudni, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwi występowanie o płatność.
 
Art. 16 ust 3 pkt 3 i 4 –  wykreślić zwrot „na ich żądanie”
Proponowane zapisy budzą zastrzeżenia, gdyż burzą fundamentalną zasadę, mówiącą o tym, że organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Nie można zatem zgodzić się na wprowadzenie niekorzystnych dla obywatela przepisów w celu obniżenia kosztów przez ARiMR.
 
Art. 21 –  w zdaniu „W razie śmierci beneficjenta (…), pomoc w ramach działania, może być przyznana na jego wniosek (…) zwrot „może być przyznana” zastąpić słowami „będzie przyznana”.
Istnieje obawa, że użycie tak luźnego sformułowania („może być przyznana”), prowadzić będzie do interpretacji, iż przyznanie środków może następować w drodze decyzji uznaniowych. Tymczasem jedynym, słusznym kryterium przyznawania dotacji powinno być spełnienie przez beneficjenta określonych w przepisach wymogów.  
 
Ponadto w ustawie powinny znaleźć się zapisy o tym, że:

  • Lokalne Grupy Działania (LGD), mają wybierać projekty do finansowania, nie zaś je opiniować.
    Ustawa (i towarzyszące jej rozporządzenia) może przewidywać weryfikacją wybranych projektów przez samorząd województwa lub ARiMR, jednak ciała te nie mogą dokonywać wyboru projektów w ramach budżetu zaplanowanego przez LGD w strategii.
  • Istniejące Lokalne Grupy Działania (LGD), powstałe w wyniku Schematu I, bądź realizujące Schemat II, będą mogły ubiegać się o wsparcie z PROW niezależnie od formy prawnej.
    Jest to zgodne z zapisami rozporządzenie 1698, które zakłada, że istniejące LGD, tj. te grupy, które powstały na podstawie Zawiadomienia Komisji z 14 kwietnia 2000 roku – a więc także analogiczne grupy w nowych krajach członkowskich – mają prawo korzystać z podejście Leader w latach 2007-2013.
  • Jeśli LGD korzystająca ze Schematu II zdecyduje się na zmianę formy prawnej (co pociągnie za sobą rozwiązanie jednego podmiotu i utworzenie drugiego), to jej należności i zobowiązania wynikające z umowy o Schemat II zostaną automatycznie przeniesione na nowy podmiot.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top