skip to Main Content

Pismo skierowane do Pana Janusza Krzyżewskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 lutego 2004 r.

W związku z powołaniem przez Pana Marszałka Regionalnego Komitetu Sterującego, apelujemy o dokooptowanie do jego składu przynajmniej 3 przedstawicieli gmin wiejskich.
Biorąc pod uwagę charakter naszego województwa, w którym ogromne znaczenie mają obszary wiejskie oraz to, iż beneficjentami tych środków finansowych będą również samorządy wiejskie i miejsko-wiejskie, uważamy taką reprezentację wójtów i burmistrzów w składzie komitetu za niezbędne minimum.
Ponadto uwzględnienie w składzie komitetu przedstawicieli samorządów lokalnych uwiarygodni działalność samorządu wojewódzkiego i będzie dobrym znakiem do dalszych, wspólnych działań na rzecz mieszkańców naszego regionu.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
Mirosław Lech
 

Back To Top