skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.08.2006 r.

W odpowiedzi na pismo Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 27 lipca 2006r. informuje Pana Przewodniczącego, iż ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło szereg działań zmierzających do oszacowania negatywnych skutków długotrwałej suszy, która wystąpiła latem br., a następnie do udzielania skutecznej pomocy rolnikom nią dotkniętych.
Z przesyłanych przez Urzędy Wojewódzkie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji dotyczących przewidywanego poziomu strat w poszczególnych uprawach (stan na 17 sierpnia 2006r.) wynika, że na łąkach i pastwiskach, stanowiących w Polsce prawie 21% użytków rolnych, 11% w całej powierzchni kraju, odnotowano straty na poziomie równym bądź wyższym 40 %. Ogranicza to możliwość bieżącego wypasu krów mlecznych ( wypalone łąki i pastwiska) oraz wpływa na zmniejszenie ilości pasz, którymi skarmiane będą krowy w okresie zimowym (mniejsze zbiory siana z II i III pokosu). Problem jest tym poważniejszy, iż straty spowodowane suszą dotyczą wielu regionów kraju.
W tej sytuacji Rada Ministrów na mocy Uchwały nr 129/2006 ustanowiła z dniem 1 września 2006r. program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Powyższy program oprócz konkretnej pomocy finansowej przewiduje niesankcjonowanie tych producentów rolnych, którzy nie wywiążą się z powodu suszy z przyznanych im limitów produkcji mleka (tzn. indywidualnych ilości referencyjnych kwot mlecznych).
Uzupełnieniem powyższego programu w zakresie rynku mleka są działania resortu rolnictwa na Forum Unii Europejskiej zmierzające do zmniejszenia obciążeń finansowych polskich gospodarstw rolnych, w których odnotowano przekroczenie indywidualnych ilości referencyjnych w roku kwotowym 2005/2006, poprzez:
–         Umożliwienie konwersji na szczeblu krajowym niewykorzystanej w roku kwotowym 2005/2006 rezerwy kwoty dla dostawców bezpośrednich na kwotę dla dostawców hurtowych, co spowodowałoby, że Polska zapłaciłaby opłatę wyrównawczą w mniejszej wysokości, a tym samym producenci mleka zamiast blisko 56 groszy za kg przekroczenia posiadanych ilości referencyjnych w roku kwotowym 2005/2006 zapłaciliby ok. 40 groszy. W dniu 23 czerwca br. Komisja Europejska przedłożyła Radzie Unii Europejskiej projekt zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003r., który zawiera możliwość ubiegania się o te konwersję.
–         Przesunięcie o 2 miesiące, terminu wniesienia opłaty przez podmioty skupiające w imieniu dostawców hurtowych, którzy przekroczyli indywidualne ilości referencyjne w roku kwotowym 2005/2006. W dniu 27 lipca br. Komitet Zarządzający ds. Mleka i
Przetworów Mlecznych w Brukseli przyjął projekt rozporządzenia Komisji, zgodnie z którym powyższy termin został przesunięty z terminy „przed dniem 1 września” na termin „przed dniem 1 listopada 2006r.”.
–         Rozłożenie Polsce na raty opłaty za przekroczenie krajowej ilości referencyjnej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2005/2006.
W dniu 10 sierpnia 2006r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał komunikat informacyjny o podjętych przez resort ww. działaniach. Ponadto, skierował pismo do podmiotów skupujących, zawierające prośbę o rozłożenie na raty należnej opłaty tym dostawcom hurtowym, którzy są zobowiązani ją uiścić z uwagi na przekroczenie indywidualnych ilości referencyjnych w roku kwotowym 2005/2006.

      
                               
Podsekretarz Stanu
Sebastian Filipek-Kaźimierczak

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast