skip to Main Content

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów z dnia 29.10.2009 r.

W związku z pismem z dnia 7 października 2009r. Nr 0011.02/09-09 w sprawie możliwości zastosowania stawki 0% podatku VAT dla inwestycji prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także przedstawienia stanowiska w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, uprzejmie wyjaśniam.

Odnosząc się do zagadnienia możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla inwestycji prowadzonych w ramach PROW należy poinformować, iż funkcjonowanie podatku VAT jest w Unii Europejskiej objęte ścisłą harmonizacją. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, póz. 535 ze zm.) zostały dostosowane do wymagań dyrektyw Rady Unii Europejskiej, a w szczególności do obowiązującej Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347 ze zm.). Przepisy wynikające z ww. dyrektywy uniemożliwiają państwom członkowskim swobodne kształtowanie stawek podatku. Wprowadzenie innych regulacji w tym zakresie, np. obniżających stawki podatku od towarów i usług, nie jest możliwe z uwagi na ich niezgodność z przepisami prawa wspólnotowego.
Minister Finansów ma możliwość zastosowania pewnych preferencji podatkowych w oparciu o delegacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług, jednakże wszystkie upoważnienia ustawowe z tego zakresu są opatrzone wytycznymi ustawodawcy co do zachowania zgodności z przepisami Unii Europejskiej przy korzystaniu z nich. Zarówno postanowienia ww. dyrektywy, jak i ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie określają przypadki, w których możliwe jest zastosowanie stawki 0%. Co do zasady dotyczy to eksportu towarów i wewnątrzwspólnotej dostawy towarów, gdzie właściwe opodatkowanie następuje w kraju przeznaczenia. Powołane regulacje nie przewidują zastosowania stawki 0% dla finansowanych zakupów realizowanych za wymienione środki pomocowe. Na analogicznych zasadach opodatkowane są towary i usługi dostarczane na rzecz sfery budżetowej (np.: edukacja, obrona narodowa) lub też dla działalności pożytku publicznego. Powyższe wynika z założeń konstrukcyjnych systemu podatku VAT opartej na zasadzie neutralności. Tym samym brak jest podstaw prawnych do zastosowania stawki 0% podatku VAT dla inwestycji prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Z upoważnienia Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski

Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast