skip to Main Content

XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 7-8 października  2019 r. w Centrum Konferencyjno – Bankietowe „ROZŁOGI” odbyło się XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w którym udział wzięło 89 gmin i zaproszonych gości w osobach: Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Beata Pietruszka…

Czytaj więcej

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. dotyczące zmiany przepisów w sprawie ustalania wskaźników dochodów gmin

Gminy województwa podlaskiego, zwracają uwagę na zbyt niskie dofinansowanie przyznawane gminom wiejskim ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.). O przydziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych decydują bowiem trzy czynniki: drogowy, ludnościowo-powierzchniowy i wyrównawczy. Czynnik wyrównawczy rozumiany jest…

Czytaj więcej

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. dotyczące nowelizacji przepisów Prawa oświatowego

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz., 1148, z późn. zm.) szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, wydawanej w drodze postanowienia. Działanie w zakresie wydania opinii określa się…

Czytaj więcej

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stanowienia przepisów Prawa oświatowego

Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zwracają się z prośbą o przedkładanie wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących oświaty do zaopiniowania Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W trakcie konsultacji podmioty i osoby zainteresowane daną kwestią mogą bowiem wypowiadać swoje opinie i postulować preferowane rozwiązania, a obecnie  jest to jedna z najpopularniejszych…

Czytaj więcej

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2019 r. dotyczące zmiany przepisów

Przedstawiciele samorządów wiejskich zebrani na XXXV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wyrażają zaniepokojenie wzrastającą ilością odpadów na terenie gospodarstw rolnych. Województwo podlaskie jest wiodącym w kraju producentem mleka. Sianokiszonki w większości gospodarstw mleczarskich są sporządzane w belach, dlatego problem racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów poprodukcyjnych ma tu ogromne znaczenie. Problem foliowych opakowań, w tym przede…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr  589303-N-2019 z dnia 2019-08-28 r. „Dostawa  rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ”  (nr sprawy 2/ZP/2019) Ogłoszenie nr 589303-N-2019 SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZdoc Załącznik nr 2 so SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ

Czytaj więcej
Back To Top
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast